Latest Posts
आश्वासित प्रगती योजना (10,20,30)परिभाषित अंशदान ‍ निवृत्तीवेतन योजना ( DCPS )वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीविषय नुसार शासन निर्णयप्लास्टिक पिशव्या ( उत्पादन व वापर ) नियम २००६नाविन्यपूर्ण योजना१५ वा वित्त आयोगजिल्हा प्रशासन कक्षनगर परिषद कर्मचारी बाबतकेंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम (UIDSSMT)राज्य स्तरीय संवर्ग बाबतनगर परिषद प्रशासन संचनालयनगर परिषद / नगरपंचायत निवडणूक संबधी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्रश्न तुमचे ?…उत्तर आमचे !!नगर परिषद संवर्ग राज्यसेवा ( समावेशन , नेमणुका , सेवेच्या शर्ती ) सुधारणा नियम २०१७मानक विकास आणि नियंत्रण नियम , महाराष्ट्र नगर परिषद आणि नगर पंचायतीनगर परिषद , नगरपंचायत सुधारित अधिनियम २००६अग्निशमन सेवा संवर्गआग प्रतीबंधक व जीवरक्षक अधिनियम – २००७स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा

अधिकारी ,कर्मचारी आणी नागरिकांना माहिती मिळावी यासाठी तयार करण्यात आलेल्या माहिती पोर्टल वर स्वागत आहे

डाऊनलोड >> नगरपालिका मोबाईल App

माहितीसाठी Search मध्ये विषय टाकून माहिती बघा किंवा Menu Tab मध्ये विषयानुसार माहिती बघा

मुख्यपृष्ठ> स्थानिक स्वराज्य संस्था परिचय
> नगर परिषद प्रशासन संचनालय
> जिल्हा प्रशासन कक्ष
> नगर परिषद अधिकारी यादी
> विविध नमुन्यातील अर्ज
> तपासणी सूची / कागदपत्रे
> नगरपालिका संबधी पोस्टर व बॅनर नमुने
कर्मचारी सनद> राज्य स्तरीय संवर्ग बाबत
> नगर परिषद कर्मचारी बाबत
> संवर्ग कर्मचारी बदली आदेश
> संवर्ग आकृतिबंध व पदनिहाय कर्तव्य
> जेष्ठता / पात्र – अपात्र कर्मचारी यादी
> संवर्ग प्रारूप निवड यादी
> CSR व SSR
> E-Tender
> E-Auction
> GeM Portal
नागरिकांची सनद> नगर परिषद संपर्क क्रमांक व पत्ता
> शासकीय कामासाठी लागणारी कागदपत्रे
> केंद्रशासन पुरस्कृत योजना
> राज्यशासन पुरस्कृत योजना
नगरपालिका योजना> रस्ता अनुदान
> नाविन्यपूर्ण योजना
> विशेष रस्ता अनुदान योजना
> वैशिष्ट्यपूर्ण योजना
> दलित वस्ती योजना
> रमाई आवास योजना
> दलीत्तेतर योजना
> १४ वा वित्त आयोग

> १५ वा वित्त आयोग
> प्रधानमंत्री आवास योजना
> नगरोत्थान योजना
> दिव्यांग निधी  

> नागरी शहरी उपजीविका अभियान
> केंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम (UIDSSMT)
मुख्याधिकारी व राज्य संवर्ग
संबधित शासन निर्णय
> मुख्याधिकारी व कार्यालयीन बाबी
> राज्य संवर्ग बाबी
> नगर परिषद कर्मचारी बाबी
अभियांत्रिकी सेवा संबधित
शासन निर्णय
> संगणक विभाग
> विद्युत विभाग
> पाणीपुरवठा विभाग
> बांधकाम विभाग
करनिर्धारण व प्रशासकीय सेवा
संबधित शासन निर्णय
> कर व प्रशासकीय विभाग
> आस्थापना विभाग
> भांडार विभाग
> शिक्षण विभाग
> जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी विभाग
> सभा कामकाज व निवडणूक विभाग
शासन निर्णय व अध्यादेश> लेखापाल व लेखापरीक्षक सेवा
> आरोग्य व स्वच्छता मलनि:सारण सेवा
> आपत्ती व्यवस्थापन
स्वच्छ भारत मिशन
> NULM

नवीन घडामोडी
संवर्ग अधिकारी अपडेट्स
> करोना बाबत महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेले आदेश
अधिनियमगुंठेवारी अधिनियम 2001
> माहितीचा अधिकार 2005
> महाराष्ट्र नगर परिषदा ,नगर पंचायती अधिनियम -१९६५
> महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -2015
> महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व ओद्योगिक नगरी अधिनियम -1965
> माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000
> नागरी सेवा नियम 1981
> नगर परिषद सेवा नियम
> नगरपालिका लेखा संहिता
> जैव विविधता कायदा 2002
> MRTP Act 1966
> वृक्ष संवर्धन कायदा 2009
> आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005
> घनकचरा व्यवस्थापन कायदा 2015
> प्लास्टिक पिशव्या नियम 2006
> लोकप्रतिनिधी कायदा 1951
निवडणूक> निवडणुका संबधी शासन आदेश
> निवडणूक प्रशिक्षण दस्तावेज
> नगर परिषद निवडणुक प्रश्नावली
> स्थानिक स्वराज्य संस्था उमेदवारी अर्ज दाखल करणे प्रक्रिया
 शासकीय सेवा विषयक> शासकीय सेवा नियुक्ती बाबत माहिती
> सेवापुस्तक बाबत माहिती
> गोपनीय अहवाल आणि मत्ता व दायीत्वे बाबत
> परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करणे
> बिंदुनामावली
> शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी आवश्यक बाबी
> सेवा जेष्ठता यादी व स्थायित्व प्रमाणपत्र बाबत
> सेवा निवृत्ती बाबत
PPT सादरीकरण> कार्यालय अभिलेख व्यवस्थापन व वर्गीकरण
> स्थानिक स्वराज्य संस्था उमेदवारी अर्ज दाखल करणे
> कार्यालय रचना व कार्यपद्धती
> प्रथम अपील व द्वितीय अपील
> संवाद कौशल्य
> कर आकारणी , वसुली व संकलन
> कायदा माहिती अधिकाराचा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यचा
कार्यप्रणाली> Digipay कार्यप्रणाली
> Maha DMA Digital Payment System
> PFMS ( EAT )कार्यप्रणाली
> TULIP कार्यप्रणाली
> IPAS कार्यप्रणाली
> E – Tender (ई निविदा कार्यप्रणाली)
> E – Auction (ई लिलाव कार्यप्रणाली)
विभागीय परीक्षा > संगणक अभियांत्रिकी सेवा
> कर निर्धारण व प्रशासकीय सेवा
> विद्युत अभियांत्रिकी सेवा
> स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा
> लेखापाल व लेखापरीक्षक सेवा
> पाणीपुरवठा , मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा
> अग्निशमन संवर्ग सेवा
ग्रंथसंपदा> Audio Book
> Reading Books
स्थायी निदेश
नियम / कायदे
शासन धोरण    
Contact Us
Share This On :
error: