Latest Posts
मागील प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकाविभागीय परीक्षा Quiz ( प्रश्न व उत्तरे )प्रश्नोत्तरे – नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा, बडतर्फी, निलंबन) नियम १९८१प्रश्नोत्तरे – नागरी सेवा (रजा) नियम – १९८१नागरी सेवा ( सेवेच्या सर्वसाधारण शर्थी ) नियम १९८१नागरी सेवा ( वर्तणूक ) नियम १९७९आश्वासित प्रगती योजना (10,20,30)परिभाषित अंशदान ‍ निवृत्तीवेतन योजना ( DCPS )वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीविषय नुसार शासन निर्णयप्लास्टिक पिशव्या ( उत्पादन व वापर ) नियम २००६नाविन्यपूर्ण योजना१५ वा वित्त आयोगजिल्हा प्रशासन कक्षनगर परिषद कर्मचारी बाबतकेंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम (UIDSSMT)राज्य स्तरीय संवर्ग बाबतनगर परिषद प्रशासन संचनालयनगर परिषद / नगरपंचायत निवडणूक संबधी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्रश्न तुमचे ?…उत्तर आमचे !!

अधिकारी ,कर्मचारी आणी नागरिकांना माहिती मिळावी यासाठी तयार करण्यात आलेल्या माहिती पोर्टल वर स्वागत आहे

माहितीसाठी Search मध्ये विषय टाकून माहिती बघा किंवा Menu Tab मध्ये विषयानुसार माहिती बघा

मुख्यपृष्ठ> स्थानिक स्वराज्य संस्था परिचय
> नगर परिषद प्रशासन संचनालय
> जिल्हा प्रशासन कक्ष
> नगर परिषद अधिकारी यादी
> विविध नमुन्यातील अर्ज
> तपासणी सूची / कागदपत्रे
> नगरपालिका संबधी पोस्टर व बॅनर नमुने
कर्मचारी सनद> राज्य स्तरीय संवर्ग बाबत
> नगर परिषद कर्मचारी बाबत
> संवर्ग कर्मचारी बदली आदेश
> संवर्ग आकृतिबंध व पदनिहाय कर्तव्य
> जेष्ठता / पात्र – अपात्र कर्मचारी यादी
> संवर्ग प्रारूप निवड यादी
> CSR व SSR
> E-Tender
> E-Auction
> GeM Portal
नागरिकांची सनद> नगर परिषद संपर्क क्रमांक व पत्ता
> शासकीय कामासाठी लागणारी कागदपत्रे
> केंद्रशासन पुरस्कृत योजना
> राज्यशासन पुरस्कृत योजना
नगरपालिका योजना> रस्ता अनुदान
> नाविन्यपूर्ण योजना
> विशेष रस्ता अनुदान योजना
> वैशिष्ट्यपूर्ण योजना
> दलित वस्ती योजना
> रमाई आवास योजना
> दलीत्तेतर योजना
> १४ वा वित्त आयोग

> १५ वा वित्त आयोग
> प्रधानमंत्री आवास योजना
> नगरोत्थान योजना
> दिव्यांग निधी  

> नागरी शहरी उपजीविका अभियान
> केंद्रशासन पुरस्कृत लहान व मध्यम शहराकरीता पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रम (UIDSSMT)
मुख्याधिकारी व राज्य संवर्ग
संबधित शासन निर्णय
> मुख्याधिकारी व कार्यालयीन बाबी
> राज्य संवर्ग बाबी
> नगर परिषद कर्मचारी बाबी
अभियांत्रिकी सेवा संबधित
शासन निर्णय
> संगणक विभाग
> विद्युत विभाग
> पाणीपुरवठा विभाग
> बांधकाम विभाग
करनिर्धारण व प्रशासकीय सेवा
संबधित शासन निर्णय
> कर व प्रशासकीय विभाग
> आस्थापना विभाग
> भांडार विभाग
> शिक्षण विभाग
> जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी विभाग
> सभा कामकाज व निवडणूक विभाग
शासन निर्णय व अध्यादेश> लेखापाल व लेखापरीक्षक सेवा
> आरोग्य व स्वच्छता मलनि:सारण सेवा
> आपत्ती व्यवस्थापन
स्वच्छ भारत मिशन
> NULM

नवीन घडामोडी
संवर्ग अधिकारी अपडेट्स
> करोना बाबत महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेले आदेश
अधिनियमगुंठेवारी अधिनियम 2001
> माहितीचा अधिकार 2005
> महाराष्ट्र नगर परिषदा ,नगर पंचायती अधिनियम -१९६५
> महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -2015
> महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व ओद्योगिक नगरी अधिनियम -1965
> माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000
> नागरी सेवा नियम 1981
> नगर परिषद सेवा नियम
> नगरपालिका लेखा संहिता
> जैव विविधता कायदा 2002
> MRTP Act 1966
> वृक्ष संवर्धन कायदा 2009
> आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005
> घनकचरा व्यवस्थापन कायदा 2015
> प्लास्टिक पिशव्या नियम 2006
> लोकप्रतिनिधी कायदा 1951
निवडणूक> निवडणुका संबधी शासन आदेश
> निवडणूक प्रशिक्षण दस्तावेज
> नगर परिषद निवडणुक प्रश्नावली
> स्थानिक स्वराज्य संस्था उमेदवारी अर्ज दाखल करणे प्रक्रिया
 शासकीय सेवा विषयक> शासकीय सेवा नियुक्ती बाबत माहिती
> सेवापुस्तक बाबत माहिती
> गोपनीय अहवाल आणि मत्ता व दायीत्वे बाबत
> परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करणे
> बिंदुनामावली
> शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी आवश्यक बाबी
> सेवा जेष्ठता यादी व स्थायित्व प्रमाणपत्र बाबत
> सेवा निवृत्ती बाबत
PPT सादरीकरण> कार्यालय अभिलेख व्यवस्थापन व वर्गीकरण
> स्थानिक स्वराज्य संस्था उमेदवारी अर्ज दाखल करणे
> कार्यालय रचना व कार्यपद्धती
> प्रथम अपील व द्वितीय अपील
> संवाद कौशल्य
> कर आकारणी , वसुली व संकलन
> कायदा माहिती अधिकाराचा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यचा
कार्यप्रणाली> Digipay कार्यप्रणाली
> Maha DMA Digital Payment System
> PFMS ( EAT )कार्यप्रणाली
> TULIP कार्यप्रणाली
> IPAS कार्यप्रणाली
> E – Tender (ई निविदा कार्यप्रणाली)
> E – Auction (ई लिलाव कार्यप्रणाली)
विभागीय परीक्षा > संगणक अभियांत्रिकी सेवा
> कर निर्धारण व प्रशासकीय सेवा
> विद्युत अभियांत्रिकी सेवा
> स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा
> लेखापाल व लेखापरीक्षक सेवा
> पाणीपुरवठा , मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा
> अग्निशमन संवर्ग सेवा
ग्रंथसंपदा> Audio Book
> Reading Books
स्थायी निदेश
नियम / कायदे
शासन धोरण    
Contact Us
Share This On :
error: