मुख्याधिकारी व राज्य संवर्ग

सहायक अनुदान

कार्यप्रणाली , आज्ञावली

मुख्याधिकारी

वेतन व वेतनवाढ , पदोन्नती

निधी वितरण व नियोजन , मंजुरी

सेवा निवृत्ती , निवृत्ती वेतन

वारसा हक्क , अनुकंपा नियुक्ती

मत्ता दायित्व , गोपनीय अहवाल

शासन धोरण , परवानगी

घरभाडे , अतिरिक्त पद , प्रवास व वैद्यकीय भत्ते

सेवा पुस्तक , शासन सेवा विषयक

कर्मचारी विशेष लाभ , NPS , DCPS

बदली धोरण , नियुक्ती , समावेशन , निलंबन

कार्यालयीन आदेश व कार्यपद्धती

माहितीचा अधिकार शासन आदेश

संवर्ग पदे , आकृतिबंध

 2,237 total views,  39 views today

Share This On :

Leave a Comment