# महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व ओद्योगिक नगरी अधिनियम -1965

प्रारंभिक प्रकरण – १ कलम १  संक्षिप्त नाव ,विस्तार व प्रारंभ कलम २ व्याख्या प्रकरण – २ नगरपालिकानगरपालिका क्षेत्र व त्यांचे वर्गीकरण कलम ३ क्षेत्राचा अधिक लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्देश करणे कलम ४ अधिक लहान नगरी क्षेत्राचे वर्गीकरण करणे कलम ५ नगरपालिका क्षेत्राचा फेरवर्गीकरणाचा परिणाम कलम ६ नगरपालिका क्षेत्राच्या सिमामध्ये फेरफार करणे नगरपालिका , …

Read more# महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व ओद्योगिक नगरी अधिनियम -1965

 9,008 total views,  4 views today

Share This On :

# E – Auction (ई लिलाव कार्यप्रणाली)

ई लिलाव महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद मध्ये गाळे, इमारत ,साहित्य ,जागांचा इत्यादींचे}इत्यादी व्यवहार करताना ई लिलाव पद्धतीचा अवलंब करावा असे संयुक्त धोरण शासनाने निश्चित कलेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थानि त्यांच्या मालकीच्या जमिनी भाडे तत्वावर देताना , कायम स्वरूपी देताना तसेच संबधित जमिनीचा विकास करताना करावयाची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. ज्या प्रकरणामध्ये शासनाची मान्यता आवश्यकता तेथे मान्यता …

Read more# E – Auction (ई लिलाव कार्यप्रणाली)

 1,230 total views

Share This On :

# E – Tender (ई निविदा कार्यप्रणाली)

ई-निविदा ई-निविदा प्रणालीसाठी विस्तृत मार्गदर्शक उद्देशाने हे दस्तऐवज तयार करण्यात आले आहे. ज्यामुळे गोंधळ व गैरसोय न होता प्रबोधित, प्रस्तावित,अत्यंत जटिल, स्वयंचलित, वेब-आधारित ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली सहजपणे स्वीकारण्यास सर्व संबंधित विभागांना मदत होईल. दररोजच्या दैनंदिन वापरात आपण महाराष्ट्र शासनाच्या ई-निविदा https://mahatenders.gov.in  प्रणालीचा उपयोग करू शकतो. शासनाच्या एनआयसीच्या ई-निविदा प्रणालीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाच्या आवश्यक त्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार …

Read more# E – Tender (ई निविदा कार्यप्रणाली)

 0 total views

Share This On :

# महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -2015

शासन निर्णय लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ तोंडओळख : महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तीना पारदर्शक , कार्यक्षम व समायोजित लोकसेवा देण्याकरिता आणि त्तसंबंधीत व तदानुषणगीक बाबीकरिता तरतूद करण्यासाठी सदर अधिनियम करण्यात आला. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते, महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि पात्र व्यक्तींना लोकसेवा देणाऱ्या शासकीय विभागांमध्ये व …

Read more# महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -2015

 4,446 total views

Share This On :
error: