नियम / कायदे

अ.क्र विषय 1 ध्वनी प्रदुषण नियंत्रण नियम 2000 2 राष्ट्रीय हरित कायदा 2010 3 अंपग अधिकार अधिनियम २०१६ ( मराठी ) 4 मुंबई दुकाने व आस्थापना कायदा 1948 5 महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 1981 6 जैव-वैद्यकीय टाकावू पदार्थ (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम 1998 7 महाराष्ट्र जैव विविधता नियम 2008 8 Maharashtra-Biological-Diversity-Rules-2008 9 पाणी …

Read moreनियम / कायदे

 7,644 total views,  8 views today

Share This On :

स्थायी निदेश

अ.क्र विषय स्था.नि.क्र-01 नगरपरिषदांची वार्षिक तपासणी – सुधारीत तपासणी नमुने स्था.नि.क्र-03 जिल्हाधिकारी आणि विभागीय स्तरावरिल बैठकीमध्ये राज्यातील नगरपरिषदांचे कामकाज नियंत्रणासाठी 20 कलमी कार्यक्रम विहित करण्याबाबत स्था.नि.क्र-04 न्यायालयीन प्रकरणांकडे प्राधान्याने लक्ष पुरविणेबाबत स्था.नि.क्र-05 नगरपरिषदांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरीता महत्वाच्या उपाययोजना स्था.नि.क्र-06 नगरपरिषद खर्चात काटकसर व नगरपरिषद कर्मचारी पुनर्विलोकन स्था.नि.क्र-09 नगरपरिषद आर्थिक तुट भरुन काढणेबाबत स्था.नि.क्र-10 अध्यक्ष व …

Read moreस्थायी निदेश

 5,857 total views,  4 views today

Share This On :

शासन धोरण

अ.क्र विषय 1 नागरी घनकचरा संदर्भात प्रकल्प अहवाल -आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता 2 शासकीय वर्तमानपत्र , टी. व्ही. वरील जाहिरात साठी दर निश्चित करणे बाबत 3 ५० कोटी अंतर्गत २०१९ मध्ये 33 कोटी वृक्ष लागवड धोरण 4 अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ 5 दिव्यांग धोरण १९९५ 6 नागरी घनकचरा व्यवस्थापन संदर्भात नागरीकांना मार्गदर्शक तत्वे 7 राष्ट्रीय …

Read moreशासन धोरण

 4,189 total views,  4 views today

Share This On :

मुख्याधिकारी व कार्यालयीन बाबी

सहायक अनुदान दिनांक विषय 20/10/2021 सहायक अनुदान आदेश सप्टेंबर ऑक्टोंबर २०२१ 07/10/2021 महागाई भत्ता 28 % आदेश 07/10/2021 जुलै 2019 थकबाकी असलेला महागाई भत्ता आदेश 11/08/2021 सहायक अनुदान आदेश जुलै २०२१ 13/06/2021 सहायक अनुदान आदेश मे २०२१ 01/06/2021 वर्ष २०२१-२२ मधील अर्थसंकल्प तरतूद वितरीत करणे बाबत 10/05/2021 सहायक अनुदान आदेश एप्रिल २०२१ 30/04/2021 सहायक अनुदान …

Read moreमुख्याधिकारी व कार्यालयीन बाबी

 7,310 total views,  6 views today

Share This On :

रमाई आवास योजना

दिनांक विषय 14/01/2019 रमाई आवास योजना वार्षिक ध्येय 06/09/2018 रमाई आवास आकारणी समिती 13/02/2019 रमाई आवास निवड समिती 06/12/2012 रमाई आवास SC , ST नियम 24/02/2014 रमाई आवास प्रसिद्धी देणे बाबत 09/03/2010 रमाई आवास अमलबजावणी बाबत 31/12/2015 रमाई आवास अपंग बाबत 22/08/2014 रमाई BPL धारक बाबत 07/01/2017 रमाई आवास योजना अनुदान 01/10/2018 रमाई आवास योजना …

Read moreरमाई आवास योजना

 3,166 total views,  4 views today

Share This On :

विशेष रस्ता अनुदान योजना

प्रस्तावना राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या हद्दीतील रस्त्यांची देखरेख , दुरूस्ती , रस्ता बांधणी , रस्त्यांचे डांबरीकरण , मोठ्या प्रमाणात नादुरूस्त झालेल्या रस्त्यांची पुर्नबांधणी , रस्ता-पुल व रेल्वे-पुल बांधणी , पदपथ बांधणी , भुयारी रस्ता इत्यादी रस्ता व तद्अनुषंगिक बाबींचा विकास करण्यासाठी “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान ” व “विशेष रस्ता अनुदान ” अशा दोन प्रकारे …

Read moreविशेष रस्ता अनुदान योजना

 3,195 total views,  2 views today

Share This On :
error: