तपासणी सूची / कागदपत्रे

अ.क्र विषय 1 घनकचरा व्यवस्थापनात लेखापरीक्षण साठी पालन करावयाच्या बाबी 2 महागाई भत्ते व संकीर्ण माहिती वर्ष 1996 पासून आतापर्यंत 3 ७ योजना प्रस्ताव चेक लिस्ट 4 कोषागारातून देयक अदा करणे करिता घ्यावयाची दक्षता 5 त्रयस्थ लेखा परीक्षण साठी सुधारित व्यवस्था 6 परिविक्षाधीन काळ समाप्ती साठी लागणारी माहिती 7 Shelter-proposal-checklist 8 बांधकाम / विकास परवानगी …

Read moreतपासणी सूची / कागदपत्रे

 3,623 total views,  4 views today

Share This On :
error: