संवर्ग निवड यादी

दिनांक विषय 10/03/2021 MAT न्यायाधीकरण आदेशानुसार लेखापाल व लेखापरीक्षक संवर्ग उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी बाबत 04/06/2021 स्वच्छता निरीक्षक पदस्थापना देणे बाबत आदेश 04/06/2021 स्वच्छता निरीक्षक समावेशन बाबत आदेश Division Wise Candidate Verification List Exam 2018 Amaravati Division Document verification list Aurangabad Division Document verification list Kokan Division Document verification list Nagpur Division Document verification list Nashik …

Read moreसंवर्ग निवड यादी

 2,699 total views

Share This On :

निवडणूक प्रशिक्षण दस्तावेज

User Creation , Nomination Form , Ward Master अ.क्र विषय 1 How to fill nomination forms , ward master and nomination process training video 2 User Creation , Nomination Process ppt 3 Ward Master template 4 Nomination Form Demo 5 Affidavit Form Demo मतदार यादी बाबत अ.क्र विषय 1 मतदार यादी तयार करणे बाबत सुचना …

Read moreनिवडणूक प्रशिक्षण दस्तावेज

 2,269 total views

Share This On :

दिव्यांग निधी

प्रस्तावना केंद्र शासनाने अपंग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी अपंग व्यक्तींसाठी समान संधी, संरक्षण व समान सहभाग कायदा, १९९५, दि. ०१.०१.१९९६ पासून लागू केला आहे. सदर कायद्यातील कलम ४० अन्वये सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी अपंगांसाठी किमान ३% निधी राखीव ठेवण्याबाबत शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.१४६/२०१०, दिनांक ३०.१०.२०१० अन्वये निदेश देण्यात आले आहेत. सदर ३% …

Read moreदिव्यांग निधी

 3,374 total views

Share This On :
error: