लेखा विभाग

दिनांक विषय
26/06/2020स्थावर मालमत्ता हस्त्तातरण वर मुद्रांक शुल्क बसविणे साठी सहायक अनुदान
26/05/2020शासकीय कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते कॅनरा राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये ठेवणे बाबत
16/05/2020पंधरावा_वित्त_आयोगांतर्गत_Non_Million_Cities_अंतरीम_मुलभूत_अनुदान
16/05/2020अखर्चित_रकमा_शासन_खाती_जमा_न_केल्यास_वेतन_अनुदान_देयके_रोखून_ठेवण्याबाबत
13/05/2020TDS-व-TCS-दर-कपात
23/01/2013नगर परिषद लेखा संहिता (account-code)
01/11/201915-वा-वित्त-आयोग-अहवाल
28/06/2019GST सवलत घनकचरा इत्यादी
11/06/2020शासकीय कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखे विवरणपत्र online काढणे बाबत
13/03/2020शासकीय निधी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवणे बाबत
01/06/2019मान्यता प्राप्त नवीन वृत्तपत्र जाहिरात दर
27/09/2018नगराध्यक्षांचे-मंजूरीचे-अधिकार
28/03/2018योजनांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण करणे बाबत
17/04/2015वित्तीय अधिकार बाबत
14/08/2015अद्यक्ष_64_वर_सही_न_करनेबाबत
11/02/2019अध्यक्ष_64_नं_सही_कोर्ट_आदेश
26/10/2009कामगार-कल्याण-उपकर
18/07/2011रस्ता_अनुदान_10_दुस-या_बाबीवर_खर्च
योजना व त्याचे लेखाशीर्ष
लेखा_संहिता_अनुक्र्मणिका

 1,837 total views,  1 views today

Share This On :