लेखा विभाग

दिनांक सारांश विषय
26/06/2020मुद्रांक शुल्क स्थावर मालमत्ता हस्त्तातरण वर मुद्रांक शुल्क बसविणे साठी सहायक अनुदान
16/05/2020वेतन अनुदान अखर्चित_रकमा_शासन_खाती_जमा_न_केल्यास_वेतन_अनुदान_देयके_रोखून_ठेवण्याबाबत
13/05/2020TDSTDS-व-TCS-दर-कपात
23/01/2013लेखा संहिता नगर परिषद लेखा संहिता (account-code)
01/11/2019१५ वित्त आयोग 15-वा-वित्त-आयोग-अहवाल
28/06/2019GST GST सवलत घनकचरा इत्यादी
13/03/2020निधी शासकीय निधी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवणे बाबत
01/06/2019जाहिरात दर मान्यता प्राप्त नवीन वृत्तपत्र जाहिरात दर
27/09/2018अध्यक्ष वित्तीय अधिकार नगराध्यक्षांचे-मंजूरीचे-अधिकार
28/03/2018लेखापरीक्षणयोजनेची त्रयस्थ पक्ष कडून लेखापरीक्षण करणे बाबत
17/04/2015वित्तीय अधिकार वित्तीय अधिकार बाबत
14/08/2015अध्यक्ष सहीअद्यक्ष_64_वर_सही_न_करनेबाबत
11/02/2019 अध्यक्ष सही अध्यक्ष_64_नं_सही_कोर्ट_आदेश
26/10/2009उपकर कामगार-कल्याण-उपकर
18/07/2011अनुदान रस्ता_अनुदान_10_दुसर्या_बाबीवर_खर्च
योजना योजना_व_त्याचे_लेखाशीर्ष
लेखा संहिता लेखा_संहिता_अनुक्र्मणिका

 3,824 total views,  1 views today

Share This On :
error: