देयक सादर करणेची पद्धती

प्रास्ताविक महाराष्ट्र शासनाच्या वित्तीय संरचनेतील कोषागारे हा महत्त्वाचा दुवा आहे. शासनाचे आर्थिक व्यवहार सुलभरित्या पार पाडण्यासाठी शासनाने विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करुन शासनाच्या विविध योजना व विकास कार्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाची जबाबदारी अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई तसेच कोषागारे आणि उपकोषागारे कार्यालयांना पार पाडावी लागते. अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच कोषागारे आणि …

Read moreदेयक सादर करणेची पद्धती

 4,063 total views,  4 views today

Share This On :

वेतन पडताळणी मार्गदर्शिका

सौजन्य : वेतन पडताळणी मार्गदर्शिका , संचालनालय , लेखा व कोषागारे , महाराष्ट्र राज्य प्रस्तावना महाराष्ट्र शासनाच्या वित्तीय संरचनेत संचालनालय , लेखा व कोषागारे महत्वाची भूमिका पार पाडतात. संचालनालय , लेखा व कोषागारे या कार्यालयाची स्थापना दिनांक १ फेब्रुवारी १९६२ रोजी झाली आहे. संचालक , लेखा व कोषागारे यांच्या अधिनस्त वेतनपडताळणी पथकांकडून सर्व शासकीय कार्यालयातील …

Read moreवेतन पडताळणी मार्गदर्शिका

 4,260 total views,  4 views today

Share This On :

निवडणूक प्रशिक्षण दस्तावेज

User Creation , Nomination Form , Ward Master अ.क्र विषय 1 How to fill nomination forms , ward master and nomination process training video 2 User Creation , Nomination Process ppt 3 Ward Master template 4 Nomination Form Demo 5 Affidavit Form Demo मतदार यादी बाबत अ.क्र विषय 1 मतदार यादी तयार करणे बाबत सुचना …

Read moreनिवडणूक प्रशिक्षण दस्तावेज

 2,511 total views,  4 views today

Share This On :

तपासणी सूची / कागदपत्रे

अ.क्र विषय 1 घनकचरा व्यवस्थापनात लेखापरीक्षण साठी पालन करावयाच्या बाबी 2 महागाई भत्ते व संकीर्ण माहिती वर्ष 1996 पासून आतापर्यंत 3 ७ योजना प्रस्ताव चेक लिस्ट 4 कोषागारातून देयक अदा करणे करिता घ्यावयाची दक्षता 5 त्रयस्थ लेखा परीक्षण साठी सुधारित व्यवस्था 6 परिविक्षाधीन काळ समाप्ती साठी लागणारी माहिती 7 Shelter-proposal-checklist 8 बांधकाम / विकास परवानगी …

Read moreतपासणी सूची / कागदपत्रे

 3,873 total views,  2 views today

Share This On :
error: