संवर्ग निवड यादी

दिनांक विषय 10/03/2021 MAT न्यायाधीकरण आदेशानुसार लेखापाल व लेखापरीक्षक संवर्ग उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी बाबत 04/06/2021 स्वच्छता निरीक्षक पदस्थापना देणे बाबत आदेश 04/06/2021 स्वच्छता निरीक्षक समावेशन बाबत आदेश Division Wise Candidate Verification List Exam 2018 Amaravati Division Document verification list Aurangabad Division Document verification list Kokan Division Document verification list Nagpur Division Document verification list Nashik …

Read moreसंवर्ग निवड यादी

 1,374 total views

Share This On :

जेष्ठता यादी, पदोन्नती यादी, विभागीय परीक्षा

दिनांक विषय 29/09/2021 संवर्ग (सरळसेवा + समावेशन) विभागीय परीक्षा 2021 08/07/2021 मुख्याधिकारी पदोन्नती संवर्ग विभागिय परिक्षा तारीख निश्चिती व अभ्यासक्रम 07/07/2021 विभागीय परीक्षा तारीख निश्चिती बाबत. 20/05/2021 रोजंदारी कर्मचारी समावेशन बाबत नगर विकास आयुक्त यांचे आदेश 20/05/2021 रोजंदारी कर्मचारी नियुक्ती यादी बाबत परिशिष्ट अ 12/05/2021 कर निर्धारक व प्रशासकीय सेवा जेष्टता यादी 2020-21 12/05/2021 स्थापत्य …

Read moreजेष्ठता यादी, पदोन्नती यादी, विभागीय परीक्षा

 2,498 total views,  4 views today

Share This On :

दलीत्तेतर योजना

प्रस्तावना महानगरपालिका , नगरपालिका क्षेत्रातील वेगाने वाढणारे नागरीकरण व त्यानुषंगाने उद॒भवणाऱ्या नागरी समस्या, नागरा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोडविण्यासाठी व शहर सुंदर होण्यासाठी तसेच शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी सर्व महानगरपालिका , नगरपरिषदांनी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने प्रयत्न होत असतांन समाजाच्या दुर्बळ घटकातील कुटुंबांचा वास्तव्य असलेल्या वस्त्यांमध्ये नागर सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे विशेष लक्ष …

Read moreदलीत्तेतर योजना

 1,634 total views,  2 views today

Share This On :

सर्वसाधारण रस्ता अनुदान

प्रस्तावना राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या हद्दीतील रस्त्यांची देखरेख दुरूस्ती , रस्ता बांधणी , रस्त्यांचे डांबरीकरण, मोठ्या प्रमाणात नादुरूस्त झालेल्या रस्त्यांची पुर्नबांधणी, रस्ता पुल व रेल्वे पुल बांधणी, पदपथ बांधणी, भुयारी रस्ता इत्यावी रस्ता व तद्अनुषंगिक बाबींचा विकास करण्यासाठी “सर्वसाधारण रस्ता अनुदान “” व “विशेष रस्ता अनुदान ” अशा दोन प्रकारे “रस्ता अनुदान” देण्यात …

Read moreसर्वसाधारण रस्ता अनुदान

 1,756 total views,  2 views today

Share This On :

स्थायी निदेश

अ.क्र विषय स्था.नि.क्र-01 नगरपरिषदांची वार्षिक तपासणी – सुधारीत तपासणी नमुने स्था.नि.क्र-03 जिल्हाधिकारी आणि विभागीय स्तरावरिल बैठकीमध्ये राज्यातील नगरपरिषदांचे कामकाज नियंत्रणासाठी 20 कलमी कार्यक्रम विहित करण्याबाबत स्था.नि.क्र-04 न्यायालयीन प्रकरणांकडे प्राधान्याने लक्ष पुरविणेबाबत स्था.नि.क्र-05 नगरपरिषदांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरीता महत्वाच्या उपाययोजना स्था.नि.क्र-06 नगरपरिषद खर्चात काटकसर व नगरपरिषद कर्मचारी पुनर्विलोकन स्था.नि.क्र-09 नगरपरिषद आर्थिक तुट भरुन काढणेबाबत स्था.नि.क्र-10 अध्यक्ष व …

Read moreस्थायी निदेश

 3,636 total views,  4 views today

Share This On :

मुख्याधिकारी व कार्यालयीन बाबी

सहायक अनुदान दिनांक विषय 07/10/2021 महागाई भत्ता 28 % आदेश 07/10/2021 जुलै 2019 थकबाकी असलेला महागाई भत्ता आदेश 11/08/2021 सहायक अनुदान आदेश जुलै २०२१ 13/06/2021 सहायक अनुदान आदेश मे २०२१ 01/06/2021 वर्ष २०२१-२२ मधील अर्थसंकल्प तरतूद वितरीत करणे बाबत 10/05/2021 सहायक अनुदान आदेश एप्रिल २०२१ 30/04/2021 सहायक अनुदान आदेश एप्रिल २०२१ 08/04/2021 सहायक अनुदान आदेश …

Read moreमुख्याधिकारी व कार्यालयीन बाबी

 4,916 total views,  2 views today

Share This On :

जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी कार्यपद्धती

प्रास्ताविक : सार्वजनिक प्राधिकरणामधील जन माहिती अधिकारी, नागरिकांना माहितीचा अधिकार मिळवून देताना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. जन माहिती अधिकारी हा या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रशासन व नागरिक यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत असतो. मूळ पदाच्या जबाबदाऱ्यांबरोबरच, त्याला जन माहिती अधिकारी म्हणूनही अत्यंत कार्यक्षमतेने जबाबदारी पेलावी लागते. या दोन्ही जबाबदाऱ्यांचा कुशलतेने मेळ घालणे, यातच त्याचे कौशल्य सामावलेले …

Read moreजन माहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी कार्यपद्धती

 1,330 total views,  4 views today

Share This On :

CSR व SSR

With Effictive Date Subject 15/06/2021 MJP Electrical Mechanical SSR 2021-22 01/06/2021 MJP SSR 2021-22 01/10/2020 PWD SSR 2020-21 01/06/2019 Mech_Elect_DSR_2019-20 01/07/2019 PWD SSR 2019-20 01/07/2019 Amravati Region CSR 2019-20 01/07/2018 MJP DSR 2018-19 04/09/2018 PWD-Electrical-CSR 2018-19 19/09/2018 PWD SSR 2018-19 22/09/2017 PWD SSR 17-18 21/11/2013 DCPR for Municipal council and Nagarpanchayt of Maharashtra  3,720 total views, …

Read moreCSR व SSR

 3,720 total views,  4 views today

Share This On :

सेवा निवृत्ती बाबत

सेवानिवृत्ती बाबात साधारणपणे पुढील 6 महिन्यात सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांची यादी संचालनालयामार्फत www.mahakosh.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द केली जाते. त्यात आपले नाव व सेवानिवृत्ती तारीख योग्य असल्याची खात्री करावी. सेवानिवृत्ती पूर्वीच्या सर्वसाधारणपणे 4 वर्षे कर्मचारी ज्या कार्यालयात आहे / होते त्या कार्यालयाकडून ना येणे ना विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र मागितले जाते. विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरणे, अर्थसंकल्प शाखेकडून कोणतेही अग्रीम …

Read moreसेवा निवृत्ती बाबत

 2,406 total views

Share This On :
error: