तपासणी सूची / कागदपत्रे

अ.क्र विषय
1घनकचरा व्यवस्थापनात लेखापरीक्षण साठी पालन करावयाच्या बाबी
2महागाई भत्ते व संकीर्ण माहिती वर्ष 1996 पासून आतापर्यंत
3७ योजना प्रस्ताव चेक लिस्ट
4कोषागारातून देयक अदा करणे करिता घ्यावयाची दक्षता
5त्रयस्थ लेखा परीक्षण साठी सुधारित व्यवस्था
6परिविक्षाधीन काळ समाप्ती साठी लागणारी माहिती
7Shelter-proposal-checklist
8बांधकाम / विकास परवानगी प्रकरणांची कार्यपध्दती, लागणारी कागदपत्रे तसेच बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देताना जागेवरील पाहणीसाठीची कार्यपध्दती व पडताळणीची सूची (checklist) यांचा अवलंब करणे बाबत
9NPS रक्कम काढणे बाबत
10बांधकाम परवानगी व व्यवसाय प्रमाणपत्र साठी लागणारी कागदपत्रे
11नगर परिषद अधिकार प्रत्यायोजन व कामाचे वाटप
12कर वसुली नियोजन
13नगर परिषद प्रश्नावली
14करारनामा नमुना
15कर वसुली नोटिस , अधिपत्र , पंचनामा , वस्तुसची
16बेघराकरीता निवारा बांधकाम / नुतनीकरण प्रस्ताव चेकलिस्ट
17तांत्रिक मंजुरी परिपूर्ण प्रस्ताव साठी लागणारी कागदपत्रे बाबत

 3,622 total views,  3 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: