परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करणे

परीविक्षाधीन कालावधी पुर्ण होण्यासाठी खालील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. (शासन निर्णय सा. प्र. वि. दि. 29.2.2016)

  1. विभागीय परिक्षाविहीत मुदतीत पास / सूट
  2. MS-CIT सुट आदेश अथवा परीक्षा पास.
  3. जात वैधता प्रमाणपत्र Cast Validity (लागू असल्यास)
  4. विशेष गोपनीय अहवाल (Special CR)
  5. नियमीत गोपनीय अहवाल (Regular CR)
  6. रजालेखा
  7. विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र (NO DE)
  8. मराठी / हिंदी भाषा परीक्षा सुट आदेश अथवा परीक्षा पास
  9. महिला कार्मचारी बाबत महिला आरक्षण असेल तर Non creamy layer प्रमाणपत्र आयुक्त महिला व बालविकास यांचे कडून प्रमाणित करून घ्यावे लागते. ( शा. नि. महिला व बालविकास विभाग दि.१०.४.२०१७ व २५.५.२००१ पहावा)

सौजन्य : डॉ श्री भानुदास जटार , सहाय्यक संचालक , स्थानिक निधी लेखा परीक्षा यांचे संकलन

 4,211 total views,  1 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: