नगर परिषद कर्मचारी बाबत

रोजंदारी कर्मचारी नेमणुका बाबत

अ ) दि १०/०३/१९९३ पूर्वीचे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्या बाबत प्रादेशिक संचालकांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेत.

ब ) सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि. २५/०८/२००५ व त्यात नमुद मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश विचारात घेवून दि. १०/०३/१९९३ ते दि. २७/०३/२००० या कालावधीतील नगर परिषद आस्थापनेवरील कार्यरत असलेले अनियमित रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नगर परिषद आस्थापनेवर नियमित सेवेत समावेशन करुन घेणे शक्य होणार नाही असे शासन नगर विकास विभागाने आपले पत्र दि. ३०/११/२००५ अन्वये संचालनालयास कळविले आहे.
क ) दि. १०/०३/१९९३ पूर्वीच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून नगर परिषद नियमित सेवेत (अस्थायी आस्थापनेवर) सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच नगर परिषदांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता न घेता केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अनियमित नियुक्त्या नियमानुकुल करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. अशा रोजंदारी अनियमित कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा नियुक्ति अनुज्ञेय नाही. याबाबत संचालनालय पत्र क्र.नप्रसई-१००४/प्र.क्र.१४०४५, दि. १६/०२/२००४ सर्व नगरपरिषदांना कळविण्यात आलेले आहे.

सफाई कर्मचा-यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देणे बाबत

अ ) लाड कमिटीच्या शिफारसी नुसार वारसास वारसा हक्काने नियुक्ती मिळणे कामी संचालनालयाने तसेच शासनाने वेळोवेळी स्थायी निर्देश तसेच परिपत्रके निर्गमित केलेली आहेत. शासन, नगर विकास विभाग परिपत्रक दि. ११/०८/२००६ नुसार वारसा हक्काच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी आस्थापना खर्चाच्या मर्यादची अट काढून टाकली आहे. तसेच वारसा हक्कानुसार सेवेत समाविष्ट करताना वारसदाराच्या पात्रतेनुसार खालील व्यक्ती वारस म्हणून पात्र असतील.

१. पती / पत्नी
२. मुलगा / सून
३. अविवाहित मुलगी
४. विधवा / घटस्फोटीत मुलगी
५. विधवा / घटस्फोटीत बहीण
६. वरील पैकी कोणताही वारस उपलब्ध नसल्यास त्याचा सांभाळ करण्याची लेखी हमी देणारी जवळची नातेवाईक किंवा नामनिर्दाशत व्यक्ति.

ब ) नगर परिषदेच्या आस्थापनेवरील सफाई कामगारांच्या वारसांना स्थायी अथवा अस्थायी पदावर नियुक्ती देता येईल असे संचालनालयाचे दि.२३/०९/२००५ चे परिपत्रकान्वये निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्थायी सफाई कामगाराचे पद निष्कासित होणार नाही. शासन निर्णय , नगर विकास विभाग यांचे दि. १०/०९/२००७ परिपत्रकानुसार वैद्यकिय कारणास्तव सफाई कर्मचारी विकलांग झाल्यास सफाई कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यास तो असमर्थ ठरल्यास त्याने २० वर्षे सेवा पूर्ण करणे ही अट जाचक आढळून आली आहे. सदर बाब विचारात घेवून २० वर्षे अर्हताकारी सेवेची अट वगळण्यात आली आहे. शासनाचे दि. १०/०९/२००७ चे परिपत्रकात घेतलेला निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू नसून परिपत्रकाच्या दिनांकापासून लागू असले बाबत संचालनालयाचे दि. २५/०५/२०१२ चे पत्रान्वये सर्व नगरपरिषदांना कळविले आहे.
क ) वारसा हक्क नियुक्तीमध्ये विलंब टाळण्यासाठी संचालनालयाचे दि. २३/०५/२०१३ चे पत्रान्वये सर्वसमावेशक सूचना निगमित करण्यांत आल्या आहेत.
ड ) लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे दि. २६/०२/२०१४ चे शासन परिपत्रकान्वये, सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणी बाबत येणाऱ्या अडचणीचे अनुषंगाने सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदरहू दि. २६/०२/२०१४ चे परिपत्रकाची प्रत विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक यांना पाठविण्यात येवून परिपत्रका प्रमाणे अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या सूचना त्यांचे स्तरावरून जिल्हा प्रकल्प अधिकारी व मुख्याधिकारी यांना देण्याबाबत संचालनालयाचे दि. २८/०३/२०१४ च्या पत्रान्वये कळविले आहे.
इ ) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्याकडून शासनाच्या इतर विभागाच्या (नविवि, साप्रवि, कामगार, आरोग्य इत्यादि ) सहमतीने सर्वसमावेशक धोरण विहित करण्यात येणार आहे.

नगरपरिषद कर्मचारी संबधित शासन निर्णय

 4,165 total views,  3 views today

Share This On :

30 thoughts on “नगर परिषद कर्मचारी बाबत”

 1. जर एखादी व्यक्ती लोकप्रतिनिधी आहे तर त्याच्या घरातल्या माणसाला ठराव घेऊन नगरपालिका कार्यालय मध्ये कन्सल्टिंग इंजिनिअर म्हणून नेमणूक करण्यात येते का?

  Reply
  • ठराव घेऊन काम देण्याचे असल्यास १९६५ अधिनियम मधील कलम १५, कलम १६ व कलम 44 मधील तरतुदी नुसार कार्यवाही प्रस्तावित होऊ शकते .

   Reply
   • हेल्लो सर . जर सफाई कामगाराची पदोन्नती वर्ग ४ मधून वर्ग ४ मधेच सफाई कामगारावरून सहायक स्वच्छता निरीक्षक (मुकादम ) या पदावर झाली तर वारसा हक्काने कोणते पद मिळेल स्वच्छता कामगार कि निवृती वेळेस जे आहे वर्ग ४ मधले
    कि शिक्षण पात्रते नुसार गट ड , किंवा क मधले पद मिळू शकते का .
    मार्गदर्शन करावे

    Reply
    • गट ड मधील पद असल्यास गट ड व गट क मधील असल्यास गट क

     Reply
 2. सर नगरपरिषदे मध्ये एखादी व्यक्ती सफाई कर्मचारी या पदावर 9 वर्ष स्थायी स्वरूपात कार्यरत असेल आणि ती उच्च पदवीधर असेल तर त्या व्यक्तीचे गट ड मधून गट क मध्ये पदोन्नती कशी होईल या बद्दल थोडे मार्गदर्शन व्हावे

  Reply
  • 10,20,30 योजने अंतर्गत शैक्षणिक पात्रता व अनुभव याद्वारे पदोन्नती मिळू शकते. कृपया 10,20,30 योजना टॅब बघावी.

   Reply
 3. लाड व पागे शासन निर्णय दिनांक 26 फेब्रुवारी 2014 अन्वय 21 ऑक्टोंबर 2011 च्या प्रकरणांना अर्ज करण्याची मुदत लागु राहणार नाही म्हणजे काय स्पष्ट कसं होईल? कारण की २० ऑक्टोंबर २०११ ला जर कर्मचारी सेवानिवृत्त, स्वेच्छा निवृत्ती कीवा मृतक झाले असल्यास आनी सदर अर्जदार नि अर्ज १ वर्ष मुदतीचे नंतर सादर केले आहे तर अशा प्रसंगी त्या वारस दारास सदर शासन निर्णय मधे नमुद २१ ऑक्टोंबर २०११ च्या प्रकरणांना अर्ज मुदत लागु राहणार नाही तर सदर उमेदवार ला नियुक्ती देता येतील का?

  Reply
  • सर १९९३ ते २००० या कालावधीत मधील विशेष बाब म्हणून नियमित सेवेत अस्थायी आस्थानेवर सामावून घेतलेल्या अनुसूचित जाती मधील सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वारसा हक्का करीता लाड पागे शिफारस लागू राहील का ?

   Reply
 4. माझ्या वडिलांना 2007मध्ये लाड पागे समिती नुसार सफाई कामगार म्हणून नियुक्ती मिळाली होती पण ते 2019 ला सेवेत असताना मरण पावले त्यांच्या जागेवर मी नियुक्ती मिळण्या साठी अर्ज केला. पण माझा खुला प्रवर्ग असल्यामुळे मला नियुक्ती देता येत नाही .आसे सांगण्यात आले . व 2005च्या g r नुसार आम्हाला पेन्शन पण मिळणार नाही . आमच्या उदरनिर्वहा चा मोठा प्रश्न निम्रान झाला आहे . तरी आपण मार्गदर्शन करा .

  Reply
 5. स्वच्छता निरािक्षक पदवी घेतल्य नतंर नगरपरीषद त्या पदावर काम करण्याची संधी देत नसेल काय करावे

  Reply
  • नगर परिषद मद्ये स्वच्छता निरीक्षक पद हे राज्य संवर्ग पद असून जिथे सदर पद रिक्त आहे तिथे यापूर्वी प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक म्हणून दुस-या कर्मचारी यांना देण्यात येत होत. त्यामुळे आपण जर स्थायी कर्मचारी असाल व सर्विस बुक तयार केलेले असेल तर प्रथम आपण पदवी ची नोंद सेवा पुस्तकात घ्यावी . व नंतर सदर पद रिक्त असेल तर मागणी करावी. तसेच यापूर्वी देखील समायोजन द्वारे नगर परिषद प्रशासन यांनी अर्जाद्वारे इच्छुक व पात्र उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आलेली होती . तरी पुढील पात्र यादी साठी अर्ज करून द्यावेत.

   Reply
 6. सर पुढील विकल्प स्वच्छता निरीक्षकाचा कधी येणार काही महीती आहे का . वरील मागणी केली तर समावेश हो शकत का

  Reply
 7. इंदापूर जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र,येथील नगरपालिकेमधील सफाई कामगार यांच्या वरती अन्याय होत आहे, उच्चशिक्षित, सेवाज्येष्ठता आशा शासन नियमावलीत पात्र सफाई कामगारांना, अनुसूचित जाती मधील असल्याने वारंवार कोणत्याही अन्याईक कारणास्तव नाकारतात,अनेकदा विनंती अर्ज करून देखील अस्थापनेवरती बिंदू नामावली प्रमाणे न्याय देत नसतील तर हि बाब मायबाप सरकारने लक्ष देऊन न्यायदान करावे एवढीच माफक अपेक्षा माझ्यासारखा उपेक्षित, वंचित, सफाई कामगार आपल्या दरबारी करीत आहे.

  Reply
 8. बुलढाणा नगर परिषद मध्ये सफाई कामगार स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन व कोणालाही वारस न दाखवता मृत झालेले होते. त्यांना पात्र वारस एक मुलगा ब सून आहे. सुनेने स्वतःसाठी नोकरी मिळावी म्हणून अर्ज केला होता . नंतर तिने खारीचा केला व नातुला देण्याची विनंती केली. त्याचा ठरावही झाला होता. अशा परिस्थितीत त्यांच्या वारसांनी म्हणजे मुलगा आणि ठराव झालेल्या नातवांनी मला नामनिर्देशित व्यक्ती म्हणून नोकरी देण्याकरिता कायदेशीर नोटराईज कागदपत्रे नगरपरिषद ला जमा केलीत. सर्वसाधारण सभेचा ठरावही 2006 मध्ये झाला पण दोन वर्षानंतर कोणाच्या तरी दबावाखाली येऊन मृत सफाई कामगारांच्या वारसाने म्हणजे मुलाने पहिले मला नामनिर्देशन केलेली कागदपत्रे खोटी आहे व पूर्वीचा ठराव झालेल्या नावालाच नोकरी देण्यात यावी असे पत्र दिले. त्या नातवाने सफाईचे काम करण्यास दोन ते तीन वेळा लिखित पत्र मध्ये नकार दिला. नंतर पात्र वारस म्हणजे मुलगा नोकरीत असताना मरण पावला. त्याच्या मुलाने म्हणजे पहिले च्या मृत सेवक च्या नातवाने त्यांच्या वडिलांच्या जागेवर हक्क मागितला. त्याच्यासाठी हायकोर्टातही गेला. पण 1993 पूर्वीचा विषय असल्याने त्याला नियुक्ती दिल्या गेले नाही. आता आपल्या आजोबा च्या नोकरीवर तब्बल बारा वर्षानंतर हक्क मागतोय. नगरपरिषद बारा वर्षानंतर आलेला अर्ज इंटरटेन करते. काय करावे साहेब स्पष्टीकरण द्या

  Reply
 9. पूर्वीचा म्हणजे 2006 चा नामनिर्देशित नातू होता आणि नंतर बारा वर्षानंतर चा हा सक्खा नातू आहे

  Reply
 10. 11/03/1993 Te 27/03/2000 Ya kalavadhit nagar parishademadhe niyukt jhale Aslelya Rozandari karmacharinna San 2006 made Astapane made samavun Ghenyababat shashanakadun Manyata midali naslyamude ya karmacharyanna Vayachya 55 Sevamukt karne karita stayi nirdeshatil dinank 22/08/2006 patranusar karyavahi karnekarita Aadesh denyat ale hote.
  Parentu Andaje San 2019 nantar 1993 Te 2000
  Kalavadhitil rozandari karmacharinna Astapanevar samavun ghenekarita shashnakadun Manyata midaleli ahe, tar mag manyata midalya nantar ya rozandari Karmacharinchi Sevetun 55 made Sevamukt karnyachi ut radd karyat ali kivvha nahi yabbadal margadarshan karave

  Reply
 11. मालेगाव महानगरपालिका मालेगाव जि. नासिक मधील १९९३ पूर्वी सेवेत रोजंदारी कर्मचारी म्हणून दाखल झालेल्या सफाई कर्मचारी यांना वारसा हक्क मिळालेला नाही तरी लाड पागे समिती नुसार त्यांच्या वारसांना वारस हक्क बाबत मार्गदर्शन होण्यास कळकळीची विनंती

  Reply
 12. सर जर कोणी व्यक्ति सफाई कामगार आहे पण तो सेवानिवृत झाले नाही मेडिकल कारण दाखवून त्याच्या जगेवार सेवानिवृत अगोदर दूसरा व्यक्ति नियुक्त करण्यात येते का त्याच्या जगेवर कोणाला नियुक्ति देन्यात येवू सकते का तो व्यक्ति मान्य आहे की अमान्य

  Reply
  • नाही . योग्य ती कार्यालयीन कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

   Reply
   • नमस्कार सर, लाड पागे समितीच्या शिफारशी नुसार नगर पालिका येथे काम करीत असलेले सफाई कुली, सफाई रेजा कम॓चारी यांच्या वारसांना वारस हक्का नुसार नौकरी मिळु शकेल का ! या बाबत सविस्तर माहिती पुरविण्यास सहकार्य करावे हि विनंती साहेब 🙏🙏

    Reply
 13. सर नगर पालिका मधे माझी नियुक्ति सफाई कामगार पदावर नियुक्त झाली होती सर्व कगत पत्र कायद्या प्रमाणे जमा केले होते आनी मि 4 वर्ष नगर पालिका मधे काम केले पन मला कमावरून कमी करण्यत आले. अस 4 वर्षा नंतर कोना व्यक्ति ला कमावरू कमी करता येते का…

  Reply
 14. नमस्कार सर,
  मी रोहन राठोड जव्हार नगर परिषद येथे सफाई कामगार म्हणून 2019 साली कार्यरत झालो… माझ शिक्षण 12वी पास आणि मी स्वच्छ्ता निरीक्षक डिप्लोमा कोर्स 2022 साली पास झालो…पुढची Procces माहिती नसल्यास आपल्यास विनंती करतो की मला विकल्प बद्दल संपूर्ण माहिती सांगावी Please Reply Soon 🙏🏻

  Reply
  • शासन द्वारे वेळोवेळी जेव्हा नवीन जागा भरल्या जातात तेव्हा अनुभव नुसार नप कर्मचारी यांना २५ % जागा राखीव असतात. त्यावेळी आपण परीक्षा ला बसू शकता.

   Reply
 15. माझे वडील सफाई कर्मचारी आहेत तर आता मला वारसा हक्काने obc कोट्यातून नियुक्ती मिळवण्यासाठी काय त्या संबंधी gr नंबर मिळेल का

  Reply

Leave a Comment

error: