E-Tender

ई-निविदा

ई-निविदा प्रणालीसाठी विस्तृत मार्गदर्शक उद्देशाने हे दस्तऐवज तयार करण्यात आले आहे. ज्यामुळे गोंधळ व गैरसोय न होता प्रबोधित, प्रस्तावित,अत्यंत जटिल, स्वयंचलित, वेब-आधारित ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली सहजपणे स्वीकारण्यास सर्व संबंधित विभागांना मदत होईल. दररोजच्या दैनंदिन वापरात आपण महाराष्ट्र शासनाच्या ई-निविदा https://mahatenders.gov.in  प्रणालीचा उपयोग करू शकतो.

  • शासनाच्या एनआयसीच्या ई-निविदा प्रणालीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाच्या आवश्यक त्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आवश्यक बाबी खालील प्रमाणे आहेत.

ई-प्रोक्योरमेंट (ई निविदा )मध्ये सहभागी होण्याकरता खालील बाबी आवश्यक आहेत . शासनाचे पोर्टल : https://mahatenders.gov.in

  1. ई-प्रोक्युरमेंट सेलची समिती करण्यासाठी नोडल ऑफिसरसह आणि 2 ते 3 सदस्यांची आवश्यकता असते. ही समिती निविदा पुस्तिका तयार करण्यासाठी आणि निविदा नियमांच्या पुनरावृत्ती, कार्यकारी सूचना जारी करणे, अर्थ व कायदेशीर बाबी, अधिसूचना जारी करण्यासह ई-निविदा प्रक्रियेसंबंधी सर्व बाबींवर निर्णय घेईल.
  2. निविदा प्रधिकाराने नोडल ऑफिसर तयार करण्यासाठी अनेक्झर-अ मध्ये माहिती सादर करावी.नोडल ऑफिसरच्या लॉगीनने कार्यालयातील इतर बिड क्रिइटर,बिड ओपनर,बिड इव्यालुअटर ई. लॉगीन तयार करू शकतो.
  3. सर्व भागधारकांसाठी डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (साईनिंग आणि एन्क्रिप्शन) प्राप्त करणे अवश्यक आहे.सामान्यत: डीएससी एक ते दोन वर्ष वैध आहे, त्यानंतर त्याचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते.
  4. भविष्यातील अंमलबजावणीसाठी नोडल ऑफिसर, प्रशिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवड करू शकतो.
  5. एनआयसी च्या ई-निविदा कोऑर्डीनेटर च्या सहाय्याने शासकीय कार्यालयात प्रशिक्षण घेऊ शकतो.यामध्ये शासकीय विभागाचा प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणाचा वापर उपयोगकर्ता आणि निविदाधारक यांचा समावेश असेल.
  6. निविदा भरणे व ऑनलाईन प्रक्रिया करणे.
दिनांक विषय
08/07/2021E-tender मर्यादा 10 लाख पर्यंत वाढविणे बाबत नगर विकास विभाग आदेश
11/05/2021ई निविदा खर्च मर्यादा ३ लक्ष वरून १० लक्ष दर पत्रक द्वारे
19/01/2021ई निविदा प्रसिद्धी कालावधी व रक्कम बाबत
25/11/2019ई निविदा प्रक्रिया अंतर्गत Qualification Criteria बाबत केंद्रीय दक्षता समितीच्या सूचना
07/08/2019ई निविदा प्रणाली च्या प्रभावी अंमलबजावणी करीता मार्गदर्शक सूचना
07/03/2019ई निविदा मधील सुरक्षा ठेव रक्कम बाबत स्पष्टीकरण
29/01/2019सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई निविदा सुधारणा दि २७/०९/२०१८ वरील तरतुदी स्पष्टीकरण बाबत
28/11/2018ई निविदा प्रक्रियातील निविदा तपासणी , स्वीकृती , देयक अदा करणे , व निविदा अंतिम झाल्यानतंर दोष दायित्व कालावधी व काम अंतिम करण्यापर्यंत अधिकारी उत्तरदायित्व बाबत सुधारित सूचना
01/11/2018चालू दरसूची प्रमाणे निविदा स्वीकृती व निविदा मंजुरी कालावधी बाबत
27/09/2018सार्वजनिक बांधकाम विभागातील निविदा प्रसिद्धी , निविदा उघडणे , व तपासणी बाबत एकत्रित सुधारणा
18/06/2018स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील निविदा प्रक्रियाला दक्षता आयोगाचे आक्षेपाबाबत
09/07/2018एका कंत्राटदारास एका निविदा सुचनेतील तीन पेक्षा जास्त कामे देण्यास प्रतिबंध करणे बाबत परिपत्रक
17/11/2017कामाच्या अनुषंगाने तांत्रिक मान्यता देण्याकरिता यंत्रणा निश्चित करणे बाबत
19/09/2017ई निविदा साठी निविदा फी , निविदा शुल्क व सुरक्षा अनामत ठरविण्यासाठी सुधारित सूचना
12/04/2017ई निविदा प्रसिद्धी , निविदा लिफाफे उघडणे , निविदा तपासणी आणि निविदा स्वीकृती सुधारित सूचना बाबत
01/12/2016शासकीय विभागाणी करावयाच्या कार्यलयीन खरेदीसाठी कार्यपद्धती नियमपुस्तिका
12/02/2016अंदाजपत्रक दरापेक्षा कमी दराच्या निविदा प्राप्त झाल्यास त्यांच्या स्वीकृती संदर्भात अनुसाराच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना
18/12/2014रु ३ लाख पेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई निविदा बंधनकारक बाबत
29/12/2005स्थायी निर्देश क्र. 36 – निविदा मागविणे व संविदा करने एकत्रित आदेश

 5,201 total views,  1 views today

Share This On :
error: