# महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व ओद्योगिक नगरी अधिनियम -1965

प्रारंभिकप्रकरण – १
कलम १ संक्षिप्त नाव ,विस्तार व प्रारंभ
कलम २व्याख्या
नगरपालिका
नगरपालिका क्षेत्र व त्यांचे वर्गीकरण
प्रकरण –
कलम क्षेत्राचा अधिक लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्देश करणे
कलम अधिक लहान नगरी क्षेत्राचे वर्गीकरण करणे
कलमनगरपालिका क्षेत्राचा फेरवर्गीकरणाचा परिणाम
कलमनगरपालिका क्षेत्राच्या सिमामध्ये फेरफार करणे
नगरपालिका , प्राधिकरण व नगरपरिषद स्थापना
कलमअधिनियमाच्या अंमलबजावणी काम सोपवलेली प्राधिकरणे
कलमनगरपालिका स्थापन व कायद्याने संस्थापन
कलमनगरपालिका घडण
कलम ९ अराखीव जागेकरिता निवडणूक लढविणा-या व्यक्तीने जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे
निवडणुका व निवडून आलेल्या व नामनिर्देशित पालिका सदस्याची नावे प्रसिद्ध करणे
कलम १०नगरपालिका क्षेत्राची प्रभागांमध्ये विभागणी आणि स्त्रिया, अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या साठी प्रभाग राखुन ठेवणे.
कलम १० अराज्य निवडणूक आयुक्त
कलम १० अ अ तोतयेगिरीस प्रतिबंध करण्यासाठी निदेश देण्याचा निवडणूक आयुक्ताचा अधिकार
कलम ११मतदार यादी तयार करणे
कलम १२मतदानाचा हक्क
कलम १३मतदानाची रीत
कलम १४मतदानावरील इतर निर्बंध
कलम १५पालिका सदस्य होण्यासाठी अर्हता
कलम १६पालिका सदस्य होण्यासाठी अनर्हता
कलम १७निवडणुकांच्या विनियमनासाठी नियम करण्याचा अधिकार
कलम १८निवडून न येणे
कलम १९निवडणुकीचे निकाल
कलम २०नामनिर्देशित पालिका सदस्यांची नावे प्रसिध्द करणे
पालिका सदस्यांची निवडणूक, किंवा नामनिर्देशन याबाबत विवाद
कलम २१पालिका सदस्यांची निवडणूक किंवा नामनिर्देशिन याबाबतीतील विवाद
भ्रष्टाचार व निवडणुकी विषयक इतर अपराध
कलम २२भ्रष्टाचार
कलम २३निवडणुकीच्या दिवशी जाहीर सभांस मनाई
कलम २४निवडणुकीच्या सभेतील दंगली
कलम २५मतदार केंद्रात किंवा त्याच्या जवळपास प्रचारास मनाई
कलम २६मतदान केंद्रात किंवा त्याच्या जवळपास गैरशिस्त आचरण केल्याबद्दल शास्ती
कलम २७मतदान केंद्रावर गैरवर्तणुकीबद्दल शास्ती
कलम २८निवडणुकीत बेकायदेशीर रीतीने वाहने भाड्याने घेणे किंवा प्राप्त करणे याबद्दल शास्ती
कलम २९मतदानाची गुप्तता राखणे
कलम ३०निवडणुकीसंबंधातील अधिकारी वगैरेंनी उमेदवारांच्यावतीने काम न करणे किंवा मतदानाच्या बाबतीत वजन न टाकणे
कलम ३१निवडणुकीच्या संबंधातील अधिकृत कर्तव्यांचा भंग  
कलम ३२मतदान केंद्रातून मतपत्रिका काढून घेणे हा अपराध असणे
कलम ३३निवडणूकविषयक इतर अपराध व त्याबद्दल शास्ती
कलम ३४विवक्षित अपराधांबाबत खटला
निवडणुकीच्याप्रयोजनासाठी अधिग्रहण करण्याचा अधिकार
कलम ३५निवडणुकीसाठी, जागा, वाहन, इत्यादींचे अधिग्रहण
कलम ३६भरपाई देणे.
कलम ३७माहिती मिळविण्याचा अधिकार
कलम ३८अधिग्रहण केलेल्या जागांतून काढून टाकणे
कलम ३९अधिग्रहणातून जागा मुक्त करणे परिषदेची मुदत आणि पालिका सदस्यांचा पदावधी
कलम ४०परिषदेची मुदत
कलम ४१पालिका सदस्यांचा पदावधी
कलम ४१ अ परिषदेची रचना करण्यासाठी घ्यावयाची निवडणूक ही
कलम ४२पालिका सदस्य पदावरुन दूर केले जाण्यासाठी पात्र ठरणे
कलम ४३राजीनाम्यामुळे पालिका सदस्याच्या त्यानंतर होणाऱ्या अपात्रतेस बाध न येणे
कलम ४४पालिकेच्या सदस्याच्या पदावधीतील अनर्हता
कलम ४५नगरपालिकेस देय असलेले कर न दिल्यामुळे होणाऱ्या अनर्हतेसंबंधी विशेष तरतूद
कलम ४६कलम ४५ मुळे नगरपालिकेच्या कर वसूल करण्याच्या इतर अधिकारास बाध न येणे
कलम ४७पालिका सदस्य असण्याचे बंद झाल्यनंतर पालिका सदस्याने सर्व अधिकार पदे सोडून देणे
कलम ४८नैमित्तिक रिकाम्या जागा कशा भराव्यात
नगरपरिषद व नगरपालिका कार्यशासन यांची कर्तव्ये व कार्यकर्तव्य व स्वेच्छाधीन कार्य
कलम ४९नगरपालिकेचे कर्तव्य व कार्य
कलम ५०पाणी पुरवठा योजना तयार करणे व पुरेसे पिण्कयाचे पाणी उपलब्लध करून देणे बंधनकारक असणे
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
कलम ५१अध्यक्षाची निवड
कलम ५१ – १ अअध्यक्षाचे पद राखून ठेवणे
कलम ५१ – १ बसभापतीच्या राखीव पदाकरिता निवडणूक लढविणा-या व्यक्तीने जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे .
कलम ५१ अ उपाध्यक्षाची नेमणूक
कलम ५१ बपरिषद सदस्यांचे नामनिर्देशन
कलम ५२अध्यक्ष पदाची मुदत
कलम ५३अध्यक्षाचा राजीनामा
कलम ५४उपाध्यक्षाचा राजीनामा 
कलम ५५पालिका सदस्यांनी अध्यक्षास काढून टाकणे
कलम ५५-१थेट निवडीच्या अध्यक्षास नगरसेवकांनी काढून टाकणे   
कलम ५५-अशासनाने अध्यक्षास व उपाध्यक्षास काढून टाकणे
कलम ५५-१अ परिषद सदस्यांनी उपाध्यक्षास काढून टाकणे
कलम ५५ब कलम५५-अ अन्वये अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणून पदावरुन दूर करण्यात आल्यानंतर पालिका सदस्य म्हणून राहण्यासाठी किंवा पालिका सदस्य होण्यासाठी निरर्हता  
कलम ५६अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांनी परवानगीशिवाय गैरहजर राहण्याचा परिणामः      
कलम ५७अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांनी कार्यभार सोपवणेः
कलम ५८अध्यक्षाची कार्येः
कलम ५९उपाध्यक्षाची कार्येः
कलम ६०अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची अधिकार पदे एकाच वेळी रिकामी होणेः
कलम ६१अध्यक्षास मानधन किंवा आतिथ्य भत्ता व पालिका सदस्यांना सभा भत्ताः
समित्या
कलम ६२‘अ’ वर्ग आणि ‘ब’ वर्ग नगरपालिकांच्या स्थायी समित्यांची व विषय समित्यांची नेमणूकः
कलम ६३ ‘अ’ वर्गआणि ‘ब’ वर्ग नगरपालिकांच्या स्थायी समित्यांची व विषय समित्यांची रचनाः  
कलम ६४ ‘अ’ वर्ग आणि ‘ब’ वर्ग नगरपालिकांच्या स्थायी समित्यांची रचना   
कलम ६५ ‘क’ वर्ग नगरपालिकांसाठी स्थायी आणि विषय समित्याः   
कलम ६६‘क’ वर्ग नगरपालिकांच्या स्थायी समितीची रचनाः
कलम ६६अप्रभाग समित्यांची रचना 
कलम ६६बप्रभाग निश्चित करणेः   
कलम ६६कप्रभाग सभेची बैठकः     
कलम ६६डप्रभाग सभेची कार्यव कर्तव्येः
कलम ६६ईप्रभाग सभेचे हक्क व अधिकारः 
कलम ६७विशेष समित्याः
कलम ६८स्थायी व विषय समित्यांच्या सभापतीचा व सदस्यांचा पदावधीः  
नगरपालिका प्रशासन, संचालक,आणि जिल्हाधिकारीप्रकरण – ४
कलम ७४नगरपालिका प्रशासन संचालकाची आणि प्रादेशिक संचालकाची नेमणूक व त्यांचे अधिकार व जिल्हाधीकारीचे अधिकार बाबत
अधिकारी व कर्मचारी यांचे संबधी तरतुदीप्रकरण – ५
कलम ७५मुख्याधिकारी, अभियंता, आरोग्य अधिकारी, लेखाधिकारी व इतर विवक्षित अधिकारी यांची नेमणूक
कलम ७५ अ महाराष्ट्र नगरपालिका सेवा स्थापन करणे व त्या संबधी तरतुदी
कलम ७६इतर अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक
कलम ७७ मुख्याधीकारीचे अधिकार व कर्तव्य

 

सभा कामकाज चालविणेप्रकरण – ६
कलम ८१नगर पालिका सभा संबधी तरतूद.
कलम ८२समित्यांची सभा
कलम ८३ मुख्याधिकारी यांनी नगरपालिकेच्या प्रत्येक सभेस उपस्थित राहणे , परंतु मत न देणे किंवा कोणतीही सूचना न देणे बाबत.
कलम ८३ अमानीव मंजुरी
नगरपालिकेची मालमत्ता , निधी , संविदा , आणि दायीत्वे
प्रकरण – ७
कलम ८८ मालमत्ता संपादन करण्याचा आणि धारण करण्याचा अधिकार
कलम ८९नगरपालिकेने किंवा तिच्या विरुद्ध मालमत्तेची सांगितलेल्या दाव्याचा निर्णय
कलम ९०नगरपालिका निधी
कलम ९१एकत्रित पाणीपुरवठा व मल प्रवाह विल्हेवाट प्रकल्प निधीची स्थापना
अर्थसंकल्प व लेखेप्रकरण – ८
कलम १०१अर्थसंकल्प
कलम १०२नगरपालिका लेखे
कलम १०३लेख्याची प्रसिद्धी
कलम १०४लेखापरीक्षा

 5,035 total views,  1 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: