1 thought on “# करोना बाबत महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेले आदेश”

  1. नमस्कार सर,
    राज्य शासनाची जी आत्ताची नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजना आहे ती राज्यातील सफाई कर्मचारी यांना लागू आहे काय? असल्यास त्यांचे pran account काढण्याची प्रक्रिया कधी चालू होईल

    Reply

Leave a Comment

error: