विभागीय परीक्षा Quiz ( प्रश्न व उत्तरे )

1260

नगरपालिका सदस्य व निवडणूक

1 / 22

अध्यक्ष  अधिकार व कर्त्यव्य बाबत कोणते कलम आहे ?

2 / 22

सदस्यांनी जात  वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत अनिवार्य बाबत कुठल्या कलमात तरतूद आहे ?

3 / 22

अध्यक्ष पदाची मुदत कोणत्या कलमात निर्देशित आहे ?

4 / 22

नगर परिषद निवडणूक व नामनिर्देशन मध्ये विवाद निर्माण झाल्यास कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

5 / 22

पाणीपुरवठा योजना तयार करणे व अमलबजावणी बाबत तरतूद कोणत्या कलम मध्ये आहे ?

6 / 22

मतदान दिवशी मतदान केंद्र परिसरात प्रचार सभास मनाई कोणत्या कलमात नमूद आहे ?

7 / 22

अधिग्रहीत वाहने , जागा निवडणूक कामातून मुक्त करणे कोणत्या कलमात नमूद आहे ?

8 / 22

अध्यक्ष पदाचा राजीनामा बाबत कोणते कलम आहे ?

9 / 22

लहान नागरी क्षेत्र वर्गीकरण करणे बाबत कोणती कलम मध्ये तरतूद आहे ?

10 / 22

कलम १०५ कोणत्या गोष्टीसाठी तरतूद केलेली आहे ?

11 / 22

नगर पालिका स्वेच्छाधीन कर्त्यव्य व कार्य कोणत्या कलमात नमूद आहे ?

12 / 22

राज्य निवडणूक आयुक्त बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

13 / 22

निवडणुकी साठी वाहने , जागा अधिग्रहीत करणे बाबत कुठली कलमात तरतूद आहे ?

14 / 22

शासनाने अध्यक्ष उपाध्यक्ष यांना पदावरून काढून टाकणे बाबत कोणते कलम आहे ?

15 / 22

मतदार यादी तयार करणे बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

16 / 22

सदस्य होण्यासाठी लागणारी अहर्ता कोणत्या कलमात  नमूद आहे ?

17 / 22

नगर परिषद मुदत कोणत्या कलमात नमूद आहे ?

18 / 22

नगर परिषद सदस्य पदासाठी पात्र नसल्या बाबत ची तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

19 / 22

नगर परिषद सदस्य पदावधी कोणत्या कलमात नमूद आहे ?

20 / 22

अध्यक्ष पद राखीव ठेवणे बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

21 / 22

नगरपालिका अध्यक्ष नेमणूक बाबत तरतूद कोणत्या कलम मध्ये आहे ?

22 / 22

अध्यक्षास मानधन किंवा आतिथ्य भत्ता व पालिका सदस्यांना सभा भत्ता कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

Plz fill your Name!!

Your score is

The average score is 53%

0%

669

स्थायी समिती व विषय समिती

1 / 14

अध्यक्ष पदाची मुदत कोणत्या कलमात निर्देशित आहे ?

2 / 14

समित्या ची अधिकार व कर्त्यव्य कोणत्या कलमात नमूद करण्यात आलेली आहेत ?

3 / 14

अध्यक्ष  अधिकार व कर्त्यव्य बाबत कोणते कलम आहे ?

4 / 14

क वर्ग नगरपरिषद मध्ये स्थायी समिती व विषय समिती ची नेमणूक कोणत्या कलमानुसार होते ?

5 / 14

नगरपालिका अध्यक्ष नेमणूक बाबत तरतूद कोणत्या कलम मध्ये आहे ?

6 / 14

नगर पालिका स्वेच्छाधीन कर्त्यव्य व कार्य कोणत्या कलमात नमूद आहे ?

7 / 14

स्थायी समिती व विषय समिती यांना वित्तीय अधिकार कोणत्या कलमानुसार देण्यात आलेला आहे?

8 / 14

शासनाने अध्यक्ष उपाध्यक्ष यांना पदावरून काढून टाकणे बाबत कोणते कलम आहे ?

9 / 14

पाणीपुरवठा योजना तयार करणे व अमलबजावणी बाबत तरतूद कोणत्या कलम मध्ये आहे ?

10 / 14

अ वर्ग व ब वर्ग नगरपरिषद मध्ये स्थायी समिती व विषय समिती नेमणूक कोणत्या कलमानुसार होते ?

11 / 14

अध्यक्षास मानधन किंवा आतिथ्य भत्ता व पालिका सदस्यांना सभा भत्ता कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

12 / 14

अध्यक्ष पद राखीव ठेवणे बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

13 / 14

अध्यक्ष पदाचा राजीनामा बाबत कोणते कलम आहे ?

14 / 14

स्थायी समिती मध्ये  किती सदस्य असतात ?

Plz fill your Name!!

Your score is

The average score is 63%

0%

662

नगरपालिका कर आकारणी

1 / 15

कर माफी सूट बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

2 / 15

नगरपालिका कर सूट दिल्यामुळे होणारी नुकसान प्रतिपूर्ती शासनाणे देणे बाबत कोणती कलम आहे ?

3 / 15

लायसन्स किंवा परवानगी साठी आकारायची शुल्क किंवा फी बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

4 / 15

प्राधीकृत  मूल्य निर्धारण अधिकारी नेमणूक कोणत्या कलमात नमूद आहे ?

5 / 15

करनिर्धारण यादी तयार करणे बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

6 / 15

हद्दीबाहेर पाणी वाटप बाबत कोणत्या कलमात तरतूद करण्यात आलेली आहे ?

7 / 15

मालमत्ता कराच्या दरात बदल करणे बाबत अधिकार कोणत्या कलमात नमूद आहे ?

8 / 15

सक्तीचे कर आकारणी बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

9 / 15

करयोग्य मूल्य की भांडवली मूल्य ठरविणे बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

10 / 15

मालमत्ता धारक ओळख पटत नसेल तर कार्यवाही बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

11 / 15

पथकर न भरल्यास वाहने किंवा जनावरे यांची जप्ती किंवा विक्री करणे बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

12 / 15

हस्तातरण नोटीस चा नमुना कोणत्या कलमात नमूद आहे ?

13 / 15

कर निर्धारण यादी दुरुस्ती बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

14 / 15

कर आकारणी आक्षेप नोटीस ची वेळेबाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

15 / 15

मालमत्ता धारक ओळख पटत नसेल तर कार्यवाही बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

Plz fill your Name!!

Your score is

0%

597

अधिकारी व कमर्चारी

1 / 11

मुख्याधिकारी भत्ते बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

2 / 11

सदभावनेने केलेल्या कृत्याबद्दल अधिकारी , कमर्चारी किंवा सदस्य यांच्या विरोधात दावा दाखल करण्यास रोध बाबत कोणते कलम आहे ?

3 / 11

अधिकारी व कर्मचारी अधिकार व कर्तव्य कोणत्या कलमात नमूद आहेत ?

4 / 11

कर्मचारी वर शिस्तभंग कार्यवाही कोणत्या कलमानुसार करता येते ?

5 / 11

नगर परिषद अधिकारी व कर्मचारी नेमणूक बाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे?

6 / 11

मतदानाची गुप्तता राखणे बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

7 / 11

नगरपालिका नागरी सेवा नियम कोणत्या कलमात नमूद आहेत ?

8 / 11

निवडणुकीच्या संबंधातील अधिकृत कर्तव्यांचा भंग बाबत कोनते कलम आहे ?

9 / 11

मुख्याधिकारी नेमणूक बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

10 / 11

निवडणूक कामामध्ये अधिकारी कर्मचारी यांनी वजन न वापरणे बाबत कोणते कलम आहे ?

11 / 11

मतदान केंद्रातून मतपत्रिका काढून घेणे हा अपराध असणे बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

Plz fill Your Name !!

Your score is

The average score is 65%

0%

606

नगरपरिषद , नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५

20 प्रश्न / ८९ प्रश्नापैकी

1 / 20

नगरपालिका कर सूट दिल्यामुळे होणारी नुकसान प्रतिपूर्ती शासनाणे देणे बाबत कोणती कलम आहे ?

2 / 20

मागणी देयक विरोधात 1965 कायदा, कलम .... ने अपील करता येते?

3 / 20

नगराध्यक्ष आपला राजीनामा कोणाकडे देतो

4 / 20

कर आकारणी आक्षेप नोटीस ची वेळेबाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

5 / 20

मुख्याधिकारी भत्ते बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

6 / 20

दुस-या सहामाही न प कराची मागणी देयक दिल्यानंतर ..... पूर्वी भरणे आवश्यक आहे?

7 / 20

अ वर्ग व ब वर्ग नगरपरिषद मध्ये स्थायी समिती व विषय समिती नेमणूक कोणत्या कलमानुसार होते ?

8 / 20

पुर्ननिर्धारण कर आकारणी 1965 कायदा, कलम .... ने करण्यात येते?

9 / 20

स्थायी समिती मध्ये  किती सदस्य असतात ?

10 / 20

नगर परिषद अधिकारी व कर्मचारी नेमणूक बाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे?

11 / 20

नगरपालिका अध्यक्ष नेमणूक बाबत तरतूद कोणत्या कलम मध्ये आहे ?

12 / 20

मालमत्ता कर अपील समितीकडे अपील करण्यासाठी देयकतील ..... टक्के रक्कम भरणे आवश्यक आहे

13 / 20

मालमत्ता कर अपील समितीत किती सदस्यांचा समावेश असतो?

14 / 20

मतदानाची गुप्तता राखणे बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

15 / 20

नगर परिषद सदस्य पदासाठी पात्र नसल्या बाबत ची तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

16 / 20

नगर पालिका स्वेच्छाधीन कर्त्यव्य व कार्य कोणत्या कलमात नमूद आहे ?

17 / 20

नगर परिषद निवडणूक व नामनिर्देशन मध्ये विवाद निर्माण झाल्यास कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

18 / 20

नगरपालिका नागरी सेवा नियम कोणत्या कलमात नमूद आहेत ?

19 / 20

न प अधिनियम 1965 नुसार मालमत्ता कर अपील समितीत यांचा समावेश नसतो?

20 / 20

कर निर्धारण झाले नसेल तर आकारणी पात्र दिनांकापासून .... वर्ष आत केव्हाही कराची नोटीस बजावून मागणी देयक देता येते?

Your score is

The average score is 58%

0%

470

नागरी सेवा ( रजा ) नियम

1 / 52

अकार्य दिन / निलंबन / असाधारण रजा कलावधी करिता कोणत्या अर्जित रजा  दराने रजा वजा केली जाते ?

2 / 52

अनुपस्थितीचा कालावथी भूतलक्षी प्रभावाने असाधारण रजेत परावतींत करता येने बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

3 / 52

अध्ययन रजा कोणत्या नियमानुसार घेता येते ?

4 / 52

परिवर्तीत रजा कोणत्या नियमाने घेता येते ?

5 / 52

वैद्यकिय कारणास्तव रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्याने वैद्यकिय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय त्याला कामावर रुजू करून घेता येत नाही बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

6 / 52

कोणत्याही प्रकारची रजा सतत ५ वर्षाहून अधिक कालावधीकरीता मंजूर करता येत नाही बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

7 / 52

दत्तक मुल १ वर्षाच्या पुढे  असले तर किती दिवस रजा मंजूर होते ?

8 / 52

रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला स्वेच्छा निर्णयानुसार दुसरे वैद्यकिय मत घेणे बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

9 / 52

रजा रोखीकरण बाबत तरतूद कोणत्या नियमात केलेली आहे ?

10 / 52

एका वेळी अनर्जीत रजा (वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसेल  तर ) किती दिवस मंजूर करता येते ?

11 / 52

रजा संपण्याचा दिवस ते कामावर रुजू होण्याचा दिवस या दरम्यानचा संपूर्ण कालावधी (रविवार व सुट्ट्या धरून) अनुपस्थितीचा काळ बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

12 / 52

अर्धवेतनी रजा प्रत्येक वर्षाला किती दिवस आघाऊ जमा होते ?

13 / 52

श्वानदंश वरील उपचार साठी कोणत्या नियमात तरतूद आहे ?

14 / 52

एका वेळी अनर्जीत रजा (वैद्यकीय प्रमाणपत्र असेल  तर ) किती दिवस मंजूर करता येते ?

15 / 52

संतती प्रतिबंधक उपकरण बसवण्यासाठी किती दिवस रजा अनुज्ञेय आहे ?

16 / 52

महिला कर्मचारी यांनी कायदेशीर गर्भपात शस्त्रक्रिया साठी किती दिवस रजा घेता येते ?

17 / 52

राजपत्रित कर्मचाऱ्यास शासकीय वैद्यकिय अधिकाऱ्याच्या वैद्यकिय प्रमाणपत्राच्या आधारे वैद्यकिय कारणास्तव रजा मंजूर करणे बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?.

18 / 52

हेतूपुरस्पर झालेल्या इजा बाबत  रजा कोणत्या नियमानुसार घेता येते ?

19 / 52

१ वर्षात किती अर्जित रजा आपल्या खात्यावर जमा होतात ?

20 / 52

अनर्जीत रजा कोणास लागू आहे ?

21 / 52

विपश्यना साठी रजा कशी अनुज्ञेय आहे ?

22 / 52

प्रसूती रजा किती दिवसा पर्यंत मंजूर करता येते ?

23 / 52

कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया साठी किती दिवस रजा अनुज्ञेय आहे ?

24 / 52

गर्भस्त्राव / गर्भपात या करिता महिला कर्मचारी यांना किती दिवस रजा घेता येते ?

25 / 52

अनर्जीत रजा कोणत्या नियमानुसार घेता येते ?

26 / 52

अर्धवेतनी रजा प्रत्येक पूर्ण महिन्याला कोणत्या दराने जमा केली जाते ?

27 / 52

अपघाती रजा ची कमाल मर्यादा किती आहे ?

28 / 52

किरकोळ रजा ची सेवा पुस्तकात नोंद घेता येते का ?

29 / 52

अपघाती रजा कोणत्या नियमानुसार घेता येते ?

30 / 52

रजेच्या कालावधीत नोकरी किंवा व्यवसाय सक्षम प्राथिकाऱ्याच्या पूर्व मंजूरीशिवाय स्विकारता येत नाही बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

31 / 52

अर्जित रजा सलग किती दिवसा करिता मंजूर करता येते ?

32 / 52

एका प्रकारच्या रजेचे दुसऱ्या प्रकारच्या रजेत परिवर्तन करता येते बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

33 / 52

रजा मंजूर करणारा सक्षम प्राधिकारी लोकसेवेच्या निकडीमुळे रजा नाकारू शकतो तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

34 / 52

अर्धवेतनी रजा अकार्य दिन कालावधी साठी कोणत्या दराने वजा केली जाते ?

35 / 52

अर्जित रजा संपूर्ण सेवेमध्ये किती दिवस साठवून ठेऊ शकतो ?

36 / 52

वर्षातील प्रत्येक पूर्ण महिन्याला किती दिवस अर्जित रजा जमा होते ?

37 / 52

रजा हक्‍क म्हणून मागता येत नाही तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

38 / 52

अर्जित रजा कोणत्या नियमानुसार घेता येते ?

39 / 52

रजा संपल्यानंतर कामावर अनुपस्थित राहिल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही करता येते बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

40 / 52

संपूर्ण सेवा मध्ये किती दिवस अनर्जीत रजा घेता येते ?

41 / 52

रजा मंजूर करणाऱ्या प्राधिकार्‍यास कर्मचाऱ्याने मागितलेल्या रजेचा प्रकार बदलता येत नाही तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

42 / 52

एका वर्षात बालसंगोपन रजा किती दिवस घेता येते ?

43 / 52

एका वर्षात किरकोळ रजा किती दिवस अनुज्ञेय आहे  ?

44 / 52

रुग्णालय रजा कोणत्या नियमानुसार घेता येते ?

45 / 52

बालसंगोपन रजा ची कमाल मर्यादा काय आहे ?

46 / 52

किरकोळ रजा सार्वजनिक सुट्टीस लागून जास्तीत जास्त किती दिवस घेता येते ?

47 / 52

असाधारण रजा कोणत्या नियमानुसार देता येते ?

48 / 52

प्रसूती रजा कोणत्या नियमानुसार देता येते ?

49 / 52

मोबदला सुट्टी एका वर्षात किती दिवस साठवून ठेवता येते ?

50 / 52

दत्तक मुल १ वर्षाच्या आत असले तर किती दिवस रजा मंजूर होते ?

51 / 52

विकलांग अपत्य असल्यास संपूर्ण सेवेत किती  दिवसा पर्यंत कर्मचारी यांना विशेष  रजा घेता येते ?

52 / 52

अर्धवेतनी रजा कोणत्या नियमानुसार देण्यात येते ?

Your score is

0%

338

नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी , सेवेतून काढून टाकणे , बडतर्फ ) नियम -१९८१

1 / 12

शासकीय कर्मचाऱ्याचा निलंबन कालावधी किंवा अनुपस्थितीचा कालावधी कोणत्या कलमात नमूद आहे ?

2 / 12

न्यायलयाने दोषी ठरविलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यास अपिल न्यायालयाने निदोष ठरविले तर त्याचा निर्वाहभत्ता पूर्वीप्रमाणे चालू राहिल ?

3 / 12

कर्मचाऱ्यास कमाल किती दिवस पदग्रहण अवधी मिळतो ?

4 / 12

जास्तीत जास्त किती वर्षे स्वीवेत्तर सेवेत राहता येते ?

5 / 12

आपल्या जुन्या पदाचा कार्यभार सोडून दिल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची रजा न उपभोगता नवीन पदावर रुजू होण्यासाठी लागणारा अवधी बाबत कोणता नियम आहे ?

6 / 12

लगतचा जिल्हा सोडून इतर्र बदली झाल्यास प्रवासासाठी

7 / 12

स्वीयेत्तर सेवेत बदली केव्हा अनुज्ञेय असते?

8 / 12

बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकण्याची किंवा सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची
कारवाई न्यायालयाने रद्द ठरवून सेवेत पुन्हा घेण्यात यावे याबाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

9 / 12

स्वीयेत्तर सेवेतील शासकीय कर्मचारी आपल्या पदाचा कार्यभार सोडून दिलेल्या तारखेपासून स्वीयेत्तर नियोक्त्याकडून वेतन घेईल बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

10 / 12

स्वीयेत्तर सेवा बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

11 / 12

त्याच जिल्ह्यामध्ये किंवा लगतच्या जिल्ह्यामध्ये एखाद्या ठिकाणी बदली झाली असता किती दिवस पदग्रहण अवधी मिळतो ?

12 / 12

निलंबनामधील शासकीय कर्मचारी त्याच्याविरुद्ध सुरू करण्यात आलेली शिस्तभंगाची किंवा न्यायालयीन कारवाई समाप्त होण्यापूर्वी मरण पावला तर त्याचा निलंबनाचा संपूर्ण कालावधी  कर्तव्य कालावधी म्हणून नियमित केला जाईल बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

Your score is

695

माहिती अधिकार अधिनियम 2005

1 / 13

माहिती चे स्वरूप नुसार कालवधी निश्चित करणे बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

2 / 13

माहिती मागवण्यासाठी भाषेबाबत तरतूद  कोणत्या कलमात आहे ?

3 / 13

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम २४ (४) च्या परंतुकानुसार माहिती अधिकार अर्ज प्राप्त झाल्यापासून किती दिवसांत माहिती द्यावी लागते ?

4 / 13

शास्ती , दंड इत्यादी बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

5 / 13

अपवादात्मक परिस्थिती मध्ये माहिती देणे बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

6 / 13

माहिती देण्यापासून विविक्षित प्रकरणी  सूट बाबत कोणत्या कलमात आहे ?

7 / 13

कॉपी राईट उल्लंघन बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

8 / 13

दर्शनी भागात सहायक जनमाहिती अधिकारी, जनमाहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे शाखा / कार्यासनाप्रमाणे ठळक
अक्षरात माहिती लावणे बाबत कोणत्या कलमात आहे ?

9 / 13

कार्यालयाचे कामाकाजाबाबत अधिनियमाच्या कोणत्या कलम  प्रमाणे कार्यवाही करुन प्रवेशव्दारा जवळ एका
टेबलवर पाहण्यास ठेवावे किंवा  सुचना लावावी ?

10 / 13

कोणत्याही माहितीच्या अर्जातील माहितीच्या खर्चाकरिता प्रती किती रु  पृष्ठ  प्रमाणे व पोष्टाचा खर्च घेणे बाबत अपेक्षित आहे ?

11 / 13

माहिती नाकारण्या बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

12 / 13

माहिती मोघम व व्यापक प्रमाणात असल्याने संकलित करण्यास शासकीय यंत्रणा प्रमाणाबाहेर वळवावी लागत नसल्यास पुरविण्यास हरकत नसावी बाबत तरतूद कोणत्या कलमात आहे ?

13 / 13

जन माहिती अधिकारी यांचे पदनिर्देशित करणे बाबत कोणत्या कलमात तरतूद आहे ?

Your score is

The average score is 53%

0%

474
Created on

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५

1 / 4

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 हा महाराष्ट्र शासनाच्या कितवा अधिनियम आहे.

2 / 4

केंद्र शासनाने लोकसेवा हक्क अधिनियम कधी पास केला

3 / 4

आपल्या देशात लोकसेवा हक्क अधिनियम पहिल्यांदा कधी लागू करण्यात आला

4 / 4

लोकसेवा हक्क अधिनियम लागू करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील कितवे राज्य आहे

Your score is

The average score is 43%

0%

 4,152 total views,  3 views today

Share This On :

17 thoughts on “विभागीय परीक्षा Quiz ( प्रश्न व उत्तरे )”

 1. ही वेबसाईट खुप चांगल्या पद्धतीने‌ तयार केली असुन सर्व समावेशक प्रश्नांचा समावेश केला असल्याने सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना नक्कीच फायदा होईल.

  Reply
  • अतिशय उपयुक्त आहे.
   याबाबत मा. संचालनालयाने खुप महत्वाचा उपक्रम राबविला आहे असे मला वाटते.
   खुप खुप धन्यवाद.

   Reply
 2. अतिशय छान माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे निश्चित आगामी काळातील परीक्षेसाठी ह्या सर्वांचा फायदा प्रत्येक संवर्गातील अधिकार्‍यांना होणार आहे

  Reply

Leave a Comment

error: