जेष्ठता यादी, पदोन्नती यादी, विभागीय परीक्षा

दिनांक विषय
11/02/2022पाणीपुरवठा व स्वच्छता अभियंता ज्येष्ठता यादी 2022
02/02/2022संगणक अभियांत्रिकी जेष्ठता यादी 2022
29/12/2021अग्निशमन सेवा संवर्ग ज्येष्ठता यादी 2022
23/11/2021मुख्याधिकारी परिक्षार्थीच्या यादीत पात्र असलेले कर्मचारी यादी
22/11/2021संवर्ग विभागीय परीक्षा 2021 निकाल दि 22/11/2021
22/11/2021विभागीय परीक्षा निकाल
29/09/2021संवर्ग (सरळसेवा + समावेशन) विभागीय परीक्षा 2021
08/07/2021मुख्याधिकारी पदोन्नती संवर्ग विभागिय परिक्षा तारीख निश्चिती व अभ्यासक्रम
07/07/2021विभागीय परीक्षा तारीख निश्चिती बाबत.
20/05/2021रोजंदारी कर्मचारी समावेशन बाबत नगर विकास आयुक्त यांचे आदेश
12/05/2021कर निर्धारक व प्रशासकीय जेष्टता यादी 2021
12/05/2021स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा जेष्ट्ता यादी 2021
12/05/2021लेखापाल व लेखापरीक्षक जेष्टता यादी 2021
31/03/2021विभागीय परीक्षा संधी बाबत शासन निर्णय
18/03/2021पाणीपुरवठा मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा जेष्ठता 2021
17/03/2021संगणक अभियांत्रिकी सेवा ज्येष्ठता 2021
17/03/2021अग्निशमन सेवा ज्येष्ठता 2021
17/03/2021विद्युत अभियांत्रिकी सेवा ज्येष्ठता 2021
08/03/2021नगर रचना सहायक संवर्ग प्रारूप जेष्ठता यादी 2017-2018-2019-2020
25/02/2021संवर्ग विभागीय परीक्षा अभ्यासक्रम
05/02/2021सरळ सेवेने नियुक्त संवर्ग कर्मचारी यांच्यासाठी विभागीय परीक्षा घेणे बाबत
12/01/2021रोजदांरी कर्मचारी 11/03/1993 ते 27/03/2000 या कालावधी मधील जेष्टता यादी
05/12/2020आरोग्य निरीक्षक पात्र अपात्र कर्मचारी यादी
12/11/2020मुख्याधिकारी संवर्ग गट-ब पदोन्नती बाबत
12/11/2020मुख्याधिकारी संवर्ग गट-अ पदोन्नती बाबत
12/11/2020मुख्याधिकारी संवर्ग पदोन्नती पत्र
21/10/2020मुख्याधिकारी पदाची राज्यातील पदसंख्या
18/12/2019मुख्याधिकारी पदोन्नती साठी पात्र अपात्र झालेल्या संवर्ग अधिकारी यादी
21/09/2019मुख्याधिकारी संवर्ग मध्ये पद्दोन्नती द्वारे राज्य संवर्ग मध्ये 10% भरती करणे बाबत
31/12/2018कर व प्रशासकीय संवर्ग पदोन्नती यादी 2018
28/11/2018स्थापत्य अभियांत्रिकी पदोन्नती यादी 2018
28/11/2018विद्युत अभियांत्रिकी पदोन्नती यादी 2018
28/11/2018संगणक अभियांत्रिकी पदोन्नती यादी 2018
28/11/2018पाणीपुरवठा , मलनिःसारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी पदोन्नती यादी 2018
28/11/2018लेखापाल व लेखापरीक्षक अभियांत्रिकी पदोन्नती यादी 2018
15/01/2018संगणक अभियांत्रिकी जेष्टता यादी 2018
31/10/2017स्थापत्य अभियांत्रिकी जेष्ठता यादी 2018
11/07/2017पाणी पुरवठा , मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी जेष्ठता यादी 2018
01/07/2017 संगणक अभियांत्रिकी सेवा प्रारूप जेष्टता यादी 2017
21/06/1982सेवा-जेष्ठता-नियमावली

 4,809 total views,  1 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: