स्थायी निदेश

अ.क्रविषय
स्था.नि.क्र-01नगरपरिषदांची वार्षिक तपासणी – सुधारीत तपासणी नमुने
स्था.नि.क्र-03जिल्हाधिकारी आणि विभागीय स्तरावरिल बैठकीमध्ये राज्यातील नगरपरिषदांचे कामकाज नियंत्रणासाठी 20 कलमी कार्यक्रम विहित करण्याबाबत
स्था.नि.क्र-04न्यायालयीन प्रकरणांकडे प्राधान्याने लक्ष पुरविणेबाबत
स्था.नि.क्र-05नगरपरिषदांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरीता महत्वाच्या उपाययोजना
स्था.नि.क्र-06नगरपरिषद खर्चात काटकसर व नगरपरिषद कर्मचारी पुनर्विलोकन
स्था.नि.क्र-09नगरपरिषद आर्थिक तुट भरुन काढणेबाबत
स्था.नि.क्र-10अध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांचे कर्तव्य सभेच्या विषयांसंबंधी
स्था.नि.क्र-11नगरपरिषदा आणि नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या अधिनस्थ कार्यालयाची वार्षिक प्रशासकीय तपासणी
स्था.नि.क्र-12नगरपरिषदांमार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा आर्थिकदृष्टया तुटीत असल्याने इतर तुट भरुन काढल्याचा अहवाल वार्षिक अर्थसंकल्पासोबत सादर करणे – परिगणनाची पध्दती
स्था.नि.क्र-13भुकंपापासून होणारी संभाव्य हानी टाळण्यासाठी नगरपरिषदांनी घ्यावयाची दक्षता व करावयाची उपाययोजना
स्था.नि.क्र-14नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबाबत
स्था.नि.क्र-15महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 चे कलम 101(4)अन्वये जिल्हाधिकारी यांनी द्यावयाच्या मंजुरीबाबत
स्था.नि.क्र-16नगरपरिषदेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्यां विविध रकमा वेळेत न दिल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वसुली बाबत
स्था.नि.क्र-17राज्यातील नगरपरिषदांकडून सक्तीचे व ऐच्छिक तसेच मंजुर उपविधीनुसार वसुल करावयाचे कर-शुल्क इत्यादींची वसुली
स्था.नि.क्र-18नगरपरिषद कर्मचाऱ्याला MCSR अंतर्गत मिळणारे आर्थिक लाभ मिळण्यास दिरंगाई झाल्यास अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत
स्था.नि.क्र-19महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन अधिनियम 1975 मधील तरतुदीनुसार नगरपरिषदांनी अनुसरावयाची कार्यपध्दती
स्था.नि.क्र-20नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती बाबतची कार्यपध्दत एकत्रित आदेश
स्था.नि.क्र-21नगरपरिषद आस्थापनेवर 10/03/2003 नंतरच्या नियमबाह्य नियुक्त्या / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्याबाबत
स्था.नि.क्र-22नगरपरिषद आस्थापनेवरिल कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत
स्था.नि.क्र 23 (अ)नगरपरिषदेच्या आस्थापनेवर पद भरतीबाबत सुधारित आदेश
स्था.नि.क्र-24नगरपरिषदांच्या मालमत्ता वाणिज्यिक कारणात्सव हस्तांतर करतेवेळी अनुसरावयाची कार्यपध्दती
स्था.नि.क्र-25बांधकाम साहित्यात फ्लाय ॲश विटा – फ्लाय ॲश आधारित साहित्याचा वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या नियमांची अंमलबजावणी करणेबाबत
स्था.नि.क्र-26नगरपरिषदेचा आस्थापना खर्च परीगणित करण्याबाबत एकत्रित आदेश
स्था.नि.क्र-28नगरपरिषद आस्थापनेवर उन्नत वेतन श्रेणीमध्ये पद निर्मिती नंतर नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती बाबत
स्था.नि.क्र-29अनियमित कर्मचा-यांना सेवेत नियमित करण्यासाठी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने
स्था.नि.क्र-30नगरपरिषदांची देयके प्रदान करण्‍याबाबत / स्था.नि.क्र-36 निविदा मागविणे व संविदा करणे एकत्रित आदेश
स्था.नि.क्र-31राज्यातील ज्या नगरपरीषदांमध्ये अग्निशमन सेवा नाहीत तेथे कार्यान्वित करणे व अस्तित्वात असलेल्या सेवा बळकट करणे
स्था.नि.क्र-32वाहन खरेदी बाबत
स्था.नि.क्र-33नगरपरिषद हद्दीमधील जागांचे विकसन करतांना नागरी सुविधा पुरविणेबाबत
स्था.नि.क्र-34नगरपरिषदेच्या विकास कामाकरिता तांत्रिक ज्ञान असलेले अधिकाऱ्यांनी अंकित नगरपरिषदांचे करावयाचे पर्यवेक्षणाबाबत / स्था.नि.क्र-37 नगरपरिषदांच्या विकास कामांच्या गुणवत्तेची – दर्जाची तपासणी करण्याबाबत
स्था.नि.क्र-38राज्यातील नगरपरिषदांचे कामकाज अधिक गतीमान, लोकाभिमुख व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने नागरी सुविधा केंद्राच्य माध्यमातुन नागरीकांना संगणकीय सेवेद्वारे सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्वकष धोरण निष्चित करणेबाबत
स्था.नि.क्र-39नगरपरिषदांच्या मालमत्ता अल्प मुदतीसाठी वाणिज्यिक कारणात्सव हस्तांतरण करतेवेळी अनुसरावयाची कार्यपध्दती
स्था.नि.क्र-40व्यावसायिक सेवा ठोक पद्धतीने उपलब्ध करण्याबाबत
स्था.नि.क्र-43नगरपरिषद खात्यामध्ये रक्कम शिल्लक नसताना धनादेश वितरीत न करणेबाबत
स्था.नि.क्र-45नगरपरिषद / नगरपंचायत प्रशासकीय कार्यालयात CCTV बसविनेबाबत

 3,111 total views,  7 views today

Share This On :

4 thoughts on “स्थायी निदेश”

  1. मा. महोदय,
    नमस्‍कार,
    नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे स्‍थायी निर्देश आज तागायत अस्तित्‍वात आहेत किंवा कसे या बाबत कळवावे.

    Reply

Leave a Comment

error: