संवर्ग अधिकारी

बदली धोरण , नियुक्ती , समावेशन , निलंबन

दिनांक सारांश विषय
09/07/2021बदली कोविड काळात कर्मचारी बदली धोरण 14 ऑगस्ट पर्यंत
07/07/2021विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा तारीख निश्चिती बाबत
30/06/2021अनुकंपा संवर्ग कर्मचारी अनुंकपा नियुक्ती संगणक अभियांत्रिकी सेवा
30/06/2021अनुकंपा संवर्ग कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ती कर निर्धारण व प्रशासकीय सेवा
04/06/2021पदस्थापना स्वच्छता निरीक्षक पदस्थापना आदेश
04/06/2021समावेशन स्वच्छता निरीक्षक समावेशन आदेश
16/03/2021विकल्प नमुना SI पदस्थापना देणेसाठी विकल्पाचा नमुना
16/03/2021समावेशन अस्तित्वातील स्वच्छता निरीक्षक समावेशन आदेश
11/07/2019अनुकंपा नगर परिषद , नगरपंचायती मधील पात्र अधिकारी यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत सुधारित आदेश
09/07/2019निलंबन निलंबित शासकीय सेवकांना ९० दिवसाच्या कालावधीत दोषारोप पत्र बजावणे बाबत
06/05/2019स्वच्छता निरीक्षक अधिसूचना राज्यपाल याचे राजपत्र न.प. स्वच्छता निरीक्षक पदासाठी अधिसूचना
15/05/2019समावेशन शासकीय सेवकाच्या विनंती वरून एका आस्थापना वरून दुस-या आस्थपाना वर कायम स्वरूपी समावेशन करणे बाबत
08/03/2019आंतरजिल्हा बदली आजी माजी सैनीक यांच्या पत्नी ची आंतरजिल्हा बदली बाबत
28/12/2018समांतर आरक्षण विविध पदभरती करताना समांतर आरक्षण पदे विहित आरक्षण प्रमाणे निश्चित करणे बाबत
07/10/2018अधिकार विकेंद्रीकरणसंवर्ग कर्मचारी यांना समतुल्य पदावर पद स्थापना / अधिकार विकेंद्रीकरण देने बाबत
26/09/2018रुजू कालावधी शासन सेवेत सरळसेवेने रुजू होण्याचा काळ विहित कालावधी सुधारणा
28/08/2018ग्रामपंचायत कर्मचारी समावेशन नवनिर्मित नगरपंचायत मध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना समावेशन देण्याबाबत अटी व कार्यपद्धती
22/10/2018अनुकंपा नगर परिषदा मधील राज्य संवर्ग अंतर्गत कर्मचारी वारसांना अनुकंपा लाभ नुसार शासन नियुक्ती देणे बाबत
09/04/2018समुपदेशनाद्वारे बदली शासकीय कर्मचारी यांचे समुपदेशनाद्वारे_बदली_धोरण बाबत
11/05/2017बदली धोरण संवर्ग कर्मचारी बदली धोरण बाबत
13/05/2014रजा अंशदान समावेशन द्वारे नियुक्त नगर परिषद यांना शासकीय कर्मचारी प्रमाणे निवृत्तीवेतन व रजा अंशदान देणे बाबत
11/09/2013समांतर आरक्षण पदवीधारक / पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना समांतर आरक्षण कार्यान्वित करणे करिता कार्यपद्धती
25/05/2006बदली विलंब बदली विनियमन व कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंद कायदा 2005
20/05/2004बदली नगर परिषद आस्थापने वरील कर्मचाऱ्याच्या बदली बाबत स्थायी निर्देश
06/08/2002बदली आदिवासी-व-नक्सलग्रस्त भागात बदली व सवलत बाबत
16/01/2001माजी सैनिक राज्यातील आजी माजी सैनीक यांच्या अडचणी निवारण साठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे बाबत
11/07/2000बदली अवघड_व_नक्षल_क्षेत्रात काम केलेल्या कर्मचारी यांना पसंती ठिकाणी बदली देणे बाबत
16/03/1999समांतर आरक्षण शासन सेवेत सरळ सेवा भरती साठी समांतर आरक्षण कार्यान्वित करणे बाबत
27/11/1997पती पत्नी एकत्रीकरण शासकीय सेवेतील नियतकालिक बदली व पती पत्नी एकत्रीकरण बाबत

संवर्ग पदे , आकृतिबंध

दिनांक विषय
06/07/2021सुधारित बिंदू नामावली
06/04/2021वर्ष २०२१-२२ करिता संवर्ग प्रशिक्षण Connect अमलबजावणी बाबत
13/07/2020संवर्ग-रिक्त्त-पद-2020
13/07/2020संवर्ग-बदली-विकल्प-आदेश-व-विकल्प-नमुना-2020
22/05/2019जिल्हा_प्रशासन_कक्ष_स्थापना करणे
18/06/2019जिल्हा प्रशासन कक्ष कामे
12/12/2018संवर्ग पदाचे नगर परिषद व नगर पंचायत निहाय प्रमाण निश्चिती व सुधारित आकृतिबंध निश्चिती करणे बाबत
22/10/2018संवर्ग कर्मचारी वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देने बाबत
30/01/2018नगर परिषद संवर्ग राज्यसेवा ( समावेशन , नेमणुका व सेवेच्या शर्ती ) सुधारणा नियम 2017 अधिसूचना
03/11/2017राजपत्र – संवर्ग एकुण जागा व संख्या ६ वेतन आयोगनुसार वेतनश्रेणी
13/10/2017संवर्ग कर्मचारी यांना त्याच संवर्गात पद स्थापना देणे बाबत
12/03/2007समावेशन-द्वारे-न.प.-कर्मचारी-यांचे-संवर्ग-समावेशन-विकल्प-मागणे-बाबत-पत्र
27/01/2006राजपत्र अभिलेख यांचे व्यवस्थापन , प्रशासन व जतन यांचे विनियमन तरतूद बाबत
21/06/1982सेवा-जेष्ठता-विनियमन नियमावली १९८२
आस्थापना विषयक माहिती
संवर्ग कर्मचारी कर्तव्य बाबत न.प. तुळजापूर नमुना

कर्मचारी विशेष लाभ , NPS , DCPS

दिनांक सारांश विषय
30/03/2021NPS NPS नियम २०२१
01/02/2021दिव्यांग कर्मचारी दिव्यांग कर्मचारी उपकरण उपलब्धता करणे
19/12/2020भविष्य निर्वाह निधी भविष्य निर्वाह निधी वेतन सेवार्थ प्रणालीत संच गट द्वारे करणे बाबत
31/08/2020SGSPState government salary package Scheme शासकीय कर्मचारी साठी
27/08/2020माहिती कोष शासकीय कर्मचारी यांचा सर्वंकष माहिती कोष ( EMDB ) तयार करणे बाबत
13/08/2020वाहन अग्रिम मोटार कार , दुचाकी ,तीन चाकी यासाठी देण्यात येणाऱ्या अग्रीम वर व्याज दर निश्चित करणे बाबत वर्ष 2016-17 पासून पुढे
07/07/2020संगणक अहर्ता शासन -विभागातील-तांत्रिक-पदांना-संगणक-अहर्ता-सुट-देणे-बाबत
13/08/2019घर बांधणी अग्रिम शासकीय सेवेत असताना अग्रिम धारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या नावावरील घर बांधणी अग्रिम संपूर्ण व्याज माफ करणे
07/06/2018कर्मचारी सरंक्षणसरकारी_कर्मचारी_संरक्षण_IPC_कलम_332_व_353 राजपत्र
20/11/2019अंशदान 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या साठी अंशदान बाबत नगर विकास विभाग आदेश
15/02/2018अपघात विमा कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना वार्षिक देणगी वरील GST दर बाबत
15/01/2016प्रसूती रजा प्रसूती रजा बाबत
01/02/2016परीविक्षाधिन कालावधी संवर्ग कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण साठी विभागीय परिक्षा पास अट नाही बाबत
15/12/2018रजा बालसंगोपन रजा बाबत
06/04/2015NPSराज्य शासन कर्मचारी यांना लागू असलेली NPS योजने बाबत कार्यपद्धती
31/10/2013भविष्य निर्वाह निधी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी 1952 PCMC अंमलबजावणी परिपत्रक
24/08/2009रजा प्रसुती रजा 180 दिवस बाबत
रजे बाबतचे_महत्त्वपूर्ण_एकत्रित_शासन_निर्णय

वेतन व वेतनवाढ , पदोन्नती

दिनांक सारांश विषय
23/07/2021पदोन्नती दिव्यांग कर्मचारी यांना गट अ व गट ब पदावर पदोन्नती देणे बाबत
01/07/2021७ वा वेतन 7 वा वेतन थकबाकी 2 रा हप्ता उशिराने देने बाबत
09/09/2020अनुदान सहायक अनुदान वितरण वर्ष २०२०-२१
28/07/2020थकबाकी वेतन मार्च_उर्वरित_वेतन_प्रदान बाबत
20/07/2020अनुपस्थिती काळ वेतन कोरोना बाधित झालेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांचा अनुपस्थिती काळाचे वेतन देणे बाबत
02/07/2020वेतनवाढ1-जुलै-वार्षिक-वेतनवाढ देणे बाबत
23/06/2020 थकबाकी वेतन राज्य शासकीय कर्मचारी व निवृत्तीधारक यांचा 7वा वेतन थकबाकी 2रा हप्ता प्रदान करणे बाबत
01/02/2020बढती विभागीय-परीक्षा-उतीर्ण-न-झालेल्याना-आस्वाशित-प्रगती-बढती-देणे-बाबत
30/05/2019 ७ वा वेतन 7 वा वेतन थकबाकी रोखीने देने बाबत
14/05/2019 ७ वा वेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती साठी वेतनिका प्रणाली मार्फत करणे बाबत
20/02/2019 ७ वा वेतन 7th pay वेतन निश्चिती सुधारित नियम
24/07/2019किमान वेतन किमान-वेतन-अधिसूचना परीपत्रक
10/06/2019सेवा निवृत्ती मुदतपुर्व-सेवा निवृती वय ५०/५५ किंवा ३० वर्ष अनुभव बाबत कार्यपद्धती
30/11/2017 भविष्य निर्वाह निधी संवर्ग_भविष्य_निर्वाह_निधी रक्कम प्रदान अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देणे बाबत
27/09/2017बढती नगर परिषद कर्मचारी यांना सुधारित आस्वाशित प्रगती योजना लागु बाबत
01/06/2015अतिरिक्त पद वेतन दोन किंवा अधिक पदावरील नियुक्तीच्या कालावधीतील सुधारीत अतिरिक्त पद वेतन देणे बाबत
05/08/2020किमान वेतन किमान वेतन असूचित कामगार 2020 दर

घरभाडे , अतिरिक्त पद , प्रवास व वैद्यकीय भत्ते

दिनांक सारांश विषय
16/12/2016घरभाडे भत्ता घरभाडे_भत्ता_शहर_वर्गीकरण
07/10/2016घरभाडे भत्ता घरभाडे भत्ता पात्रेतेसाठी ग्रामीण भागातील कर्मचारी यांना कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य अनिवार्य करणे बाबत
10/06/2015रजा प्रवास सवलत राज्यशासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना रजा प्रवास सवलत संदर्भात तरतुदी सुधारणा बाबत
11/10/2013वैद्यकीय खर्च वैद्यकीय_खर्च_मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल_यादी
07/01/2013वैद्यकीय खर्च संवर्ग कर्मचारी वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती नगर विकास प्रशासन आदेश
27/12/2011अतिरिक्त पद वेतन दोन किंवा अधिक पदावर नियुक्ती कालावधीत अतिरिक्त पदाचे वेतन बाबत
03/03/2010रजा प्रवास सवलत शासकीय कर्मचारी याना अनुज्ञेय असलेला प्रवास व दैनिक भत्ता दरात सुधारणा
26/03/2008धुलाई भत्ता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी धुलाई भत्ता व शिलाई भत्ता दरात सुधारणा करणे बाबत
13/07/2001घरभाडे भत्ता गिरिस्थान स्थानिक भत्ता सुधारणा बाबत
25/04/1988घरभाडे भत्ता राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर यांना स्थानिक पूरक व घरभाडे भत्ता बाबत
17/04/1978घरभाडे भत्ता ग्रामीण भागात घरभाडे भत्ता बाबत
वैद्यकीय खर्च वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती साठी नमुना

सेवा पुस्तक , शासन सेवा विषयक

दिनांक सारांश विषय
15/04/2019सेवापुस्तक विभागीय आयुक्त यांचे सेवापुस्तक त्रुटी नोंदी नमुना पत्र
29/02/2016परीविक्षाधिन
कालावधी
शासन सेवेतील कर्मचारी यांचे परिविक्षाधीन कालावधी बाबत
11/09/2014स्थायित्व
प्रमाणपत्र
अस्थायी कर्मचारी यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे बाबत
21/06/1982सेवा जेष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा जेष्ठतेचे विनियमन नियमावली ,१९८२
23/09/1988सेवा जेष्ठता सामान्य प्रशासन विभाग सेवा जेष्ठता नियम बाबत
02/12/1977राजीनामा राजीनामा स्वीकारण्याची अटी व शर्ती

 3,976 total views,  5 views today

Share This On :

1 thought on “संवर्ग अधिकारी”

  1. सर नमस्कार,
    सर मी कृष्णा राठोड 2015 मधे स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा केला आहे. पण अजून पर्यंत मी फक्त स्टडी करत आहे.तुम्ही नगरपरिषद कर्मचारी यांना si बनवलं पण sir थोडा आमचा पण विचार करा सर महाराष्ट्रातील लाखो मूल हे चांगले गुण घेऊन उत्तीर्ण होत आहेत पण भरती 15/20 वरशापासून झालीच नाही. Sir sanga plz आम्ही गरीब व होतकरू मुलाने काय करायचे शिकायचे की नाही……….

    Reply

Leave a Comment

error: