संवर्ग अधिकारी

बदली धोरण , नियुक्ती , समावेशन , निलंबन

दिनांक सारांश विषय
09/07/2021बदली कोविड काळात कर्मचारी बदली धोरण 14 ऑगस्ट पर्यंत
07/07/2021विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा तारीख निश्चिती बाबत
30/06/2021अनुकंपा संवर्ग कर्मचारी अनुंकपा नियुक्ती संगणक अभियांत्रिकी सेवा
30/06/2021अनुकंपा संवर्ग कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ती कर निर्धारण व प्रशासकीय सेवा
04/06/2021पदस्थापना स्वच्छता निरीक्षक पदस्थापना आदेश
04/06/2021समावेशन स्वच्छता निरीक्षक समावेशन आदेश
16/03/2021विकल्प नमुना SI पदस्थापना देणेसाठी विकल्पाचा नमुना
16/03/2021समावेशन अस्तित्वातील स्वच्छता निरीक्षक समावेशन आदेश
11/07/2019अनुकंपा नगर परिषद , नगरपंचायती मधील पात्र अधिकारी यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत सुधारित आदेश
09/07/2019निलंबन निलंबित शासकीय सेवकांना ९० दिवसाच्या कालावधीत दोषारोप पत्र बजावणे बाबत
06/05/2019स्वच्छता निरीक्षक अधिसूचना राज्यपाल याचे राजपत्र न.प. स्वच्छता निरीक्षक पदासाठी अधिसूचना
15/05/2019समावेशन शासकीय सेवकाच्या विनंती वरून एका आस्थापना वरून दुस-या आस्थपाना वर कायम स्वरूपी समावेशन करणे बाबत
08/03/2019आंतरजिल्हा बदली आजी माजी सैनीक यांच्या पत्नी ची आंतरजिल्हा बदली बाबत
28/12/2018समांतर आरक्षण विविध पदभरती करताना समांतर आरक्षण पदे विहित आरक्षण प्रमाणे निश्चित करणे बाबत
07/10/2018अधिकार विकेंद्रीकरणसंवर्ग कर्मचारी यांना समतुल्य पदावर पद स्थापना / अधिकार विकेंद्रीकरण देने बाबत
26/09/2018रुजू कालावधी शासन सेवेत सरळसेवेने रुजू होण्याचा काळ विहित कालावधी सुधारणा
28/08/2018ग्रामपंचायत कर्मचारी समावेशन नवनिर्मित नगरपंचायत मध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना समावेशन देण्याबाबत अटी व कार्यपद्धती
22/10/2018अनुकंपा नगर परिषदा मधील राज्य संवर्ग अंतर्गत कर्मचारी वारसांना अनुकंपा लाभ नुसार शासन नियुक्ती देणे बाबत
09/04/2018समुपदेशनाद्वारे बदली शासकीय कर्मचारी यांचे समुपदेशनाद्वारे_बदली_धोरण बाबत
11/05/2017बदली धोरण संवर्ग कर्मचारी बदली धोरण बाबत
13/05/2014रजा अंशदान समावेशन द्वारे नियुक्त नगर परिषद यांना शासकीय कर्मचारी प्रमाणे निवृत्तीवेतन व रजा अंशदान देणे बाबत
11/09/2013समांतर आरक्षण पदवीधारक / पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना समांतर आरक्षण कार्यान्वित करणे करिता कार्यपद्धती
25/05/2006बदली विलंब बदली विनियमन व कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंद कायदा 2005
20/05/2004बदली नगर परिषद आस्थापने वरील कर्मचाऱ्याच्या बदली बाबत स्थायी निर्देश
06/08/2002बदली आदिवासी-व-नक्सलग्रस्त भागात बदली व सवलत बाबत
16/01/2001माजी सैनिक राज्यातील आजी माजी सैनीक यांच्या अडचणी निवारण साठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे बाबत
11/07/2000बदली अवघड_व_नक्षल_क्षेत्रात काम केलेल्या कर्मचारी यांना पसंती ठिकाणी बदली देणे बाबत
16/03/1999समांतर आरक्षण शासन सेवेत सरळ सेवा भरती साठी समांतर आरक्षण कार्यान्वित करणे बाबत
27/11/1997पती पत्नी एकत्रीकरण शासकीय सेवेतील नियतकालिक बदली व पती पत्नी एकत्रीकरण बाबत

संवर्ग पदे , आकृतिबंध

दिनांक विषय
06/07/2021सुधारित बिंदू नामावली
06/04/2021वर्ष २०२१-२२ करिता संवर्ग प्रशिक्षण Connect अमलबजावणी बाबत
13/07/2020संवर्ग-रिक्त्त-पद-2020
13/07/2020संवर्ग-बदली-विकल्प-आदेश-व-विकल्प-नमुना-2020
22/05/2019जिल्हा_प्रशासन_कक्ष_स्थापना करणे
18/06/2019जिल्हा प्रशासन कक्ष कामे
12/12/2018संवर्ग पदाचे नगर परिषद व नगर पंचायत निहाय प्रमाण निश्चिती व सुधारित आकृतिबंध निश्चिती करणे बाबत
22/10/2018संवर्ग कर्मचारी वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देने बाबत
30/01/2018नगर परिषद संवर्ग राज्यसेवा ( समावेशन , नेमणुका व सेवेच्या शर्ती ) सुधारणा नियम 2017 अधिसूचना
03/11/2017राजपत्र – संवर्ग एकुण जागा व संख्या ६ वेतन आयोगनुसार वेतनश्रेणी
13/10/2017संवर्ग कर्मचारी यांना त्याच संवर्गात पद स्थापना देणे बाबत
12/03/2007समावेशन-द्वारे-न.प.-कर्मचारी-यांचे-संवर्ग-समावेशन-विकल्प-मागणे-बाबत-पत्र
27/01/2006राजपत्र अभिलेख यांचे व्यवस्थापन , प्रशासन व जतन यांचे विनियमन तरतूद बाबत
21/06/1982सेवा-जेष्ठता-विनियमन नियमावली १९८२
आस्थापना विषयक माहिती
संवर्ग कर्मचारी कर्तव्य बाबत न.प. तुळजापूर नमुना

कर्मचारी विशेष लाभ , NPS , DCPS

दिनांक सारांश विषय
30/03/2021NPS NPS नियम २०२१
01/02/2021दिव्यांग कर्मचारी दिव्यांग कर्मचारी उपकरण उपलब्धता करणे
19/12/2020भविष्य निर्वाह निधी भविष्य निर्वाह निधी वेतन सेवार्थ प्रणालीत संच गट द्वारे करणे बाबत
31/08/2020SGSPState government salary package Scheme शासकीय कर्मचारी साठी
27/08/2020माहिती कोष शासकीय कर्मचारी यांचा सर्वंकष माहिती कोष ( EMDB ) तयार करणे बाबत
13/08/2020वाहन अग्रिम मोटार कार , दुचाकी ,तीन चाकी यासाठी देण्यात येणाऱ्या अग्रीम वर व्याज दर निश्चित करणे बाबत वर्ष 2016-17 पासून पुढे
07/07/2020संगणक अहर्ता शासन -विभागातील-तांत्रिक-पदांना-संगणक-अहर्ता-सुट-देणे-बाबत
13/08/2019घर बांधणी अग्रिम शासकीय सेवेत असताना अग्रिम धारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या नावावरील घर बांधणी अग्रिम संपूर्ण व्याज माफ करणे
07/06/2018कर्मचारी सरंक्षणसरकारी_कर्मचारी_संरक्षण_IPC_कलम_332_व_353 राजपत्र
20/11/2019अंशदान 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या साठी अंशदान बाबत नगर विकास विभाग आदेश
15/02/2018अपघात विमा कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना वार्षिक देणगी वरील GST दर बाबत
15/01/2016प्रसूती रजा प्रसूती रजा बाबत
01/02/2016परीविक्षाधिन कालावधी संवर्ग कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण साठी विभागीय परिक्षा पास अट नाही बाबत
15/12/2018रजा बालसंगोपन रजा बाबत
06/04/2015NPSराज्य शासन कर्मचारी यांना लागू असलेली NPS योजने बाबत कार्यपद्धती
31/10/2013भविष्य निर्वाह निधी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी 1952 PCMC अंमलबजावणी परिपत्रक
24/08/2009रजा प्रसुती रजा 180 दिवस बाबत
रजे बाबतचे_महत्त्वपूर्ण_एकत्रित_शासन_निर्णय

वेतन व वेतनवाढ , पदोन्नती

दिनांक सारांश विषय
23/07/2021पदोन्नती दिव्यांग कर्मचारी यांना गट अ व गट ब पदावर पदोन्नती देणे बाबत
01/07/2021७ वा वेतन 7 वा वेतन थकबाकी 2 रा हप्ता उशिराने देने बाबत
09/09/2020अनुदान सहायक अनुदान वितरण वर्ष २०२०-२१
28/07/2020थकबाकी वेतन मार्च_उर्वरित_वेतन_प्रदान बाबत
20/07/2020अनुपस्थिती काळ वेतन कोरोना बाधित झालेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांचा अनुपस्थिती काळाचे वेतन देणे बाबत
02/07/2020वेतनवाढ1-जुलै-वार्षिक-वेतनवाढ देणे बाबत
23/06/2020 थकबाकी वेतन राज्य शासकीय कर्मचारी व निवृत्तीधारक यांचा 7वा वेतन थकबाकी 2रा हप्ता प्रदान करणे बाबत
01/02/2020बढती विभागीय-परीक्षा-उतीर्ण-न-झालेल्याना-आस्वाशित-प्रगती-बढती-देणे-बाबत
30/05/2019 ७ वा वेतन 7 वा वेतन थकबाकी रोखीने देने बाबत
14/05/2019 ७ वा वेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती साठी वेतनिका प्रणाली मार्फत करणे बाबत
20/02/2019 ७ वा वेतन 7th pay वेतन निश्चिती सुधारित नियम
24/07/2019किमान वेतन किमान-वेतन-अधिसूचना परीपत्रक
10/06/2019सेवा निवृत्ती मुदतपुर्व-सेवा निवृती वय ५०/५५ किंवा ३० वर्ष अनुभव बाबत कार्यपद्धती
30/11/2017 भविष्य निर्वाह निधी संवर्ग_भविष्य_निर्वाह_निधी रक्कम प्रदान अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देणे बाबत
27/09/2017बढती नगर परिषद कर्मचारी यांना सुधारित आस्वाशित प्रगती योजना लागु बाबत
01/06/2015अतिरिक्त पद वेतन दोन किंवा अधिक पदावरील नियुक्तीच्या कालावधीतील सुधारीत अतिरिक्त पद वेतन देणे बाबत
05/08/2020किमान वेतन किमान वेतन असूचित कामगार 2020 दर

घरभाडे , अतिरिक्त पद , प्रवास व वैद्यकीय भत्ते

दिनांक सारांश विषय
16/12/2016घरभाडे भत्ता घरभाडे_भत्ता_शहर_वर्गीकरण
07/10/2016घरभाडे भत्ता घरभाडे भत्ता पात्रेतेसाठी ग्रामीण भागातील कर्मचारी यांना कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य अनिवार्य करणे बाबत
10/06/2015रजा प्रवास सवलत राज्यशासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना रजा प्रवास सवलत संदर्भात तरतुदी सुधारणा बाबत
11/10/2013वैद्यकीय खर्च वैद्यकीय_खर्च_मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल_यादी
07/01/2013वैद्यकीय खर्च संवर्ग कर्मचारी वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती नगर विकास प्रशासन आदेश
27/12/2011अतिरिक्त पद वेतन दोन किंवा अधिक पदावर नियुक्ती कालावधीत अतिरिक्त पदाचे वेतन बाबत
03/03/2010रजा प्रवास सवलत शासकीय कर्मचारी याना अनुज्ञेय असलेला प्रवास व दैनिक भत्ता दरात सुधारणा
26/03/2008धुलाई भत्ता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी धुलाई भत्ता व शिलाई भत्ता दरात सुधारणा करणे बाबत
13/07/2001घरभाडे भत्ता गिरिस्थान स्थानिक भत्ता सुधारणा बाबत
25/04/1988घरभाडे भत्ता राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर यांना स्थानिक पूरक व घरभाडे भत्ता बाबत
17/04/1978घरभाडे भत्ता ग्रामीण भागात घरभाडे भत्ता बाबत
वैद्यकीय खर्च वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती साठी नमुना

सेवा पुस्तक , शासन सेवा विषयक

दिनांक सारांश विषय
15/04/2019सेवापुस्तक विभागीय आयुक्त यांचे सेवापुस्तक त्रुटी नोंदी नमुना पत्र
29/02/2016परीविक्षाधिन
कालावधी
शासन सेवेतील कर्मचारी यांचे परिविक्षाधीन कालावधी बाबत
11/09/2014स्थायित्व
प्रमाणपत्र
अस्थायी कर्मचारी यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे बाबत
21/06/1982सेवा जेष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा जेष्ठतेचे विनियमन नियमावली ,१९८२
23/09/1988सेवा जेष्ठता सामान्य प्रशासन विभाग सेवा जेष्ठता नियम बाबत
02/12/1977राजीनामा राजीनामा स्वीकारण्याची अटी व शर्ती

 3,322 total views,  1 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: