विषय नुसार शासन निर्णय

Table of Contents :

मुख्याधिकारी सेवा विषयक

दिनांक विषय
25/02/2021मुख्याधिकारी यांच्या रजा मंजुरी बाबत
19/10/2020मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकारी मंजूर पदसंख्या चिन्हांकित करणे बाबत
09/07/2020मुख्याधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल महापार ( mahapar ) प्रणाली मध्ये भरणे बाबत
16/08/2018मुख्याधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल प्रतीवेदन व पुनर्विलोकन साठी सुधारित सूचना
19/05/2017मुख्याधिकारी यांनी मुख्यालयी राहणे बाबत

निधी वितरण , मंजरी व विनियमन

दिनांक विषय
24/02/202114 व्या वित्त आयोग अनुदानच्या व्याज रक्कमेतून कोविड व इतर खर्च करणे बाबत
14/09/2020कोरोना उपाययोजना साठी वित्त आयोग मधील अनुदान वापरणे बाबत
22/07/2020स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजुर निधी ३१/०३/२०२१ पर्यंत विनियोग साठी मंजुरी पत्र
28/03/202014th वित्तीय आयोग मधील निधी -COVID19 साठी खर्च बाबत
12/01/2018योजना मधील मंजूर निधी संबधित खात्यामध्येच ठेवणे बाबत
27/05/2016योजना मधील मंजूर निधी व त्यावरील व्याज इतरत्र न वळवणे बाबत

संवर्ग अधिकारी

संवर्ग जबाबदारी व कर्तव्य

दिनांक विषय
12/02/2018नप संवर्ग सुधारीत संपूर्ण आकृतीबंध निश्चिती बाबत शासन निर्णय
12/02/2018२,००,००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या अ वर्ग न प मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018१,००,००० – २,००,००० लोकसंख्या असलेल्या अ वर्ग न प मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018७५,००० – १,००,००० लोकसंख्या असलेल्या ब वर्ग न प मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018७५,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ब वर्ग न प मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018२५,००० – ३९,९९९ लोकसंख्या असलेल्या क वर्ग न प मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018२५,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या क वर्ग न प मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018१०,००० – २४,९९९ लोकसंख्या असलेल्या नगरपंचायत मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत
12/02/2018१०,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या नगरपंचायत मधील पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्य बाबत

संवर्ग आकृतिबंध पदे

दिनांक विषय
06/02/2020सुधारित आकृतिबंध नुसार पद निहाय जबाबदारी व कर्तव्य निश्चित करणे बाबत पत्र
11/09/2019स्वच्छता निरीक्षक पदासाठी नगर परिषद निहाय पदाची संख्या व निश्चिती बाबत
06/05/2019स्वच्छता_निरीक्षक_पदासाठी _अधिसूचना
12/02/2018नगर परिषद मंजूर आकृतिबंध
03/11/2017शासन राजपत्र संवर्ग_एकुण_जागा व संख्या
05/07/2016नव्याने स्थापन झालेल्या नगर परिषद नगर पंचायत आकृतिबंध
संवर्ग-रिक्त-पद-2020
कर व प्रशासकीय सेवा संवर्ग पदसंख्या 2020

जेष्ठता / पदोन्नती कर्मचारी यादी

दिनांक विषय
20/05/2021रोजंदारी कर्मचारी समावेशन बाबत नगर विकास आयुक्त यांचे आदेश
20/05/2021रोजंदारी कर्मचारी नियुक्ती यादी बाबत परिशिष्ट अ
12/05/2021कर निर्धारक व प्रशासकीय सेवा जेष्टता यादी 2020-21
12/05/2021स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा जेष्ट्ता यादी 2020-2021
12/05/2021लेखापाल व लेखापरीक्षक सेवा जेष्टता यादी 2020-2021
31/03/2021विभागीय परीक्षा संधी बाबत शासन निर्णय
18/03/2021पाणीपुरवठा मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा जेष्ठता 2020-2021
17/03/2021संगणक अभियांत्रिकी सेवा ज्येष्ठता 2020-2021
17/03/2021अग्निशमन सेवा ज्येष्ठता 2020-2021
17/03/2021विद्युत अभियांत्रिकी सेवा ज्येष्ठता 2020-2021
08/03/2021नगर रचना सहायक संवर्ग प्रारूप जेष्ठता यादी 2017-2018-2019-2020
25/02/2021संवर्ग विभागीय परीक्षा अभ्यासक्रम
05/02/2021सरळ सेवेने नियुक्त संवर्ग कर्मचारी यांच्यासाठी विभागीय परीक्षा घेणे बाबत
12/01/2021रोजदांरी कर्मचारी 11/03/1993 ते 27/03/2000 या कालावधी मधील जेष्टता यादी
05/12/2020आरोग्य निरीक्षक पात्र अपात्र कर्मचारी यादी
12/11/2020मुख्याधिकारी संवर्ग गट-ब पदोन्नतीबाबत
12/11/2020मुख्याधिकारी संवर्ग गट-अ पदोन्नतीबाबत
12/11/2020मुख्याधिकारी संवर्ग पदोन्नती पत्र
31/12/2018कर व प्रशासकीय संवर्ग पदोन्नती यादी 2018
28/11/2018स्थापत्य अभियांत्रिकी पदोन्नती यादी 2018
28/11/2018विद्युत अभियांत्रिकी पदोन्नती यादी 2018
28/11/2018संगणक अभियांत्रिकी पदोन्नती यादी 2018
28/11/2018पाणीपुरवठा , मलनिःसारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी पदोन्नती यादी 2018
28/11/2018लेखापाल व लेखापरीक्षक अभियांत्रिकी पदोन्नती यादी 2018
15/01/2018संगणक अभियांत्रिकी जेष्टता यादी 2018
31/10/2017स्थापत्य अभियांत्रिकी जेष्ठता यादी 2018
11/07/2017पाणी पुरवठा , मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी जेष्ठता यादी 2018
21/06/1982सेवा-जेष्ठता-नियमावली

संवर्ग कर्मचारी बदली आदेश

दिनांक विषय
10/08/2020कर निर्धारण सेवा बदली आदेश ( १ – ४१ )
10/08/2020कर निर्धारण सेवा बदली आदेश ( ४२- ७५ )
10/08/2020कर निर्धारण सेवा बदली आदेश ( ७६ – १६९ )
10/08/2020स्थापत्य अभियंता बदली आदेश ( १ – ४१ )
10/08/2020संगणक अभियंता बदली आदेश ( १- २५ )
10/08/2020विद्युत अभियंता बदली आदेश ( १- २० )
10/08/2020अग्निशमन सेवा बदली आदेश ( १- ६ )
10/08/2020लेखापाल व लेखापरीक्षण बदली आदेश ( १- ३४ )
10/08/2020पाणीपुरवठा व मलनिःसारण बदली आदेश ( १- २० )
10/08/2020विनंती बदली आदेश ( १- १७ )
09/04/2018समुपदेशनाद्वारे_बदली_धोरण
संवर्ग बदली पात्र कर्मचारी यादी 2020

सेवा पुस्तक , शासन सेवा विषयक

दिनांक विषय
15/04/2019विभागीय आयुक्त यांचे सेवापुस्तक त्रुटी नोंदी नमुना पत्र
29/02/2016शासन सेवेतील कर्मचारी यांचे परिविक्षाधीन कालावधी बाबत
11/09/2014अस्थायी कर्मचारी यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे बाबत
21/06/1982महाराष्ट्र नागरी सेवा जेष्ठतेचे विनियमन नियमावली ,१९८२
23/09/1988सामान्य प्रशासन विभाग सेवा जेष्ठता नियम बाबत
02/12/1977राजीनामा स्वीकारण्याची अटी व शर्ती

घरभाडे , अतिरिक्त पद , प्रवास व वैद्यकीय भत्ते

दिनांक विषय
16/12/2016घरभाडे_भत्ता_शहर_वर्गीकरण
07/10/2016घरभाडे भत्ता पात्रेतेसाठी ग्रामीण भागातील कर्मचारी यांना कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य अनिवार्य करणे बाबत
10/06/2015राज्यशासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना रजा प्रवास सवलत संदर्भात तरतुदी सुधारणा बाबत
11/10/2013वैद्यकीय_खर्च_मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल_यादी
07/01/2013संवर्ग कर्मचारी वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती नगर विकास प्रशासन आदेश
27/12/2011दोन किंवा अधिक पदावर नियुक्ती कालावधीत अतिरिक्त पदाचे वेतन बाबत
03/03/2010शासकीय कर्मचारी याना अनुज्ञेय असलेला प्रवास व दैनिक भत्ता दरात सुधारणा
26/03/2008चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी धुलाई भत्ता व शिलाई भत्ता दरात सुधारणा करणे बाबत
13/07/2001गिरिस्थान स्थानिक भत्ता सुधारणा बाबत
25/04/1988राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर यांना स्थानिक पूरक व घरभाडे भत्ता बाबत
17/04/1978ग्रामीण भागात घरभाडे भत्ता बाबत
वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती साठी नमुना

वेतन व वेतनवाढ , पदोन्नती

दिनांक विषय
09/09/2020सहायक अनुदान वितरण वर्ष २०२०-२१
28/07/2020मार्च_उर्वरित_वेतन_प्रदान बाबत
20/07/2020कोरोना बाधित झालेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांचा अनुपस्थिती काळाचे वेतन देणे बाबत
02/07/20201-जुलै-वार्षिक-वेतनवाढ देणे बाबत
23/06/2020राज्य शासकीय कर्मचारी व निवृत्तीधारक यांचा 7वा वेतन थकबाकी 2रा हप्ता प्रदान करणे बाबत
01/02/2020विभागीय-परीक्षा-उतीर्ण-न-झालेल्याना-आस्वाशित-प्रगती-बढती-देणे-बाबत
14/05/2019सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती साठी वेतनिका प्रणाली मार्फत करणे बाबत
20/02/20197th pay वेतन निश्चिती सुधारित नियम
24/07/2019किमान-वेतन-अधिसूचना परीपत्रक
10/06/2019मुदतपुर्व-सेवा निवृती वय ५०/५५ किंवा ३० वर्ष अनुभव बाबत कार्यपद्धती
30/11/2017संवर्ग_भविष्य_निर्वाह_निधी रक्कम प्रदान अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देणे बाबत
27/09/2017नगर परिषद कर्मचारी यांना सुधारित आस्वाशित प्रगती योजना लागु बाबत
01/06/2015दोन किंवा अधिक पदावरील नियुक्तीच्या कालावधीतील सुधारीत अतिरिक्त पद वेतन देणे बाबत
05/08/2020किमान वेतन असूचित कामगार 2020 दर

कर्मचारी विशेष लाभ , NPS , DCPS

दिनांक विषय
30/03/2021NPS नियम २०२१
01/02/2021दिव्यांग कर्मचारी उपकरण उपलब्धता करणे
19/12/2020भविष्य निर्वाह निधी वेतन सेवार्थ प्रणालीत संच गट द्वारे करणे बाबत
31/08/2020State government salary package Scheme शासकीय कर्मचारी साठी
27/08/2020शासकीय कर्मचारी यांचा सर्वंकष माहिती कोष ( EMDB ) तयार करणे बाबत
13/08/2020मोटार कार , दुचाकी ,तीन चाकी यासाठी देण्यात येणाऱ्या अग्रीम वर व्याज दर निश्चित करणे बाबत वर्ष 2016-17 पासून पुढे
07/07/2020शासन -विभागातील-तांत्रिक-पदांना-संगणक-अहर्ता-सुट-देणे-बाबत
13/08/2019शासकीय सेवेत असताना अग्रिम धारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या नावावरील घर बांधणी अग्रिम संपूर्ण व्याज माफ करणे
07/06/2018सरकारी_कर्मचारी_संरक्षण_IPC_कलम_332_व_353 राजपत्र
20/11/20192005 नंतर नियुक्त झालेल्या साठी अंशदान बाबत नगर विकास विभाग आदेश
15/02/2018कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना वार्षिक देणगी वरील GST दर बाबत
15/01/2016प्रसूती रजा बाबत
01/02/2016संवर्ग कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण साठी विभागीय परिक्षा पास अट नाही बाबत
15/12/2018बालसंगोपन रजा बाबत
06/04/2015राज्य शासन कर्मचारी यांना लागू असलेली NPS योजने बाबत कार्यपद्धती
31/10/2013कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी 1952 PCMC अंमलबजावणी परिपत्रक
24/08/2009प्रसुती रजा 180 दिवस बाबत
रजे बाबतचे_महत्त्वपूर्ण_एकत्रित_शासन_निर्णय

संवर्ग पदे , आकृतिबंध

दिनांक विषय
06/04/2021वर्ष २०२१-२२ करिता संवर्ग प्रशिक्षण Connect अमलबजावणी बाबत
13/07/2020संवर्ग-रिक्त्त-पद-2020
13/07/2020संवर्ग-बदली-विकल्प-आदेश-व-विकल्प-नमुना-2020
22/05/2019जिल्हा_प्रशासन_कक्ष_स्थापना करणे
18/06/2019जिल्हा प्रशासन कक्ष कामे
12/12/2018संवर्ग पदाचे नगर परिषद व नगर पंचायत निहाय प्रमाण निश्चिती व सुधारित आकृतिबंध निश्चिती करणे बाबत
22/10/2018संवर्ग कर्मचारी वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देने बाबत
30/01/2018नगर परिषद संवर्ग राज्यसेवा ( समावेशन , नेमणुका व सेवेच्या शर्ती ) सुधारणा नियम 2017 अधिसूचना
03/11/2017राजपत्र – संवर्ग एकुण जागा व संख्या ६ वेतन आयोगनुसार वेतनश्रेणी
13/10/2017संवर्ग कर्मचारी यांना त्याच संवर्गात पद स्थापना देणे बाबत
12/03/2007समावेशन-द्वारे-न.प.-कर्मचारी-यांचे-संवर्ग-समावेशन-विकल्प-मागणे-बाबत-पत्र
27/01/2006राजपत्र अभिलेख यांचे व्यवस्थापन , प्रशासन व जतन यांचे विनियमन तरतूद बाबत
21/06/1982सेवा-जेष्ठता-विनियमन नियमावली १९८२
आस्थापना विषयक माहिती
संवर्ग कर्मचारी कर्तव्य बाबत न.प. तुळजापूर नमुना

बदली धोरण , नियुक्ती , समावेशन , निलंबन

दिनांक विषय
04/06/2021स्वच्छता निरीक्षक पदस्थापना आदेश
04/06/2021स्वच्छता निरीक्षक समावेशन आदेश
16/03/2021SI पदस्थापना देणेसाठी विकल्पाचा नमुना
16/03/2021अस्तित्वातील स्वच्छता निरीक्षक समावेशन आदेश
11/07/2019नगर परिषद , नगरपंचायती मधील पात्र अधिकारी यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत सुधारित आदेश
09/07/2019निलंबित शासकीय सेवकांना ९० दिवसाच्या कालावधीत दोषारोप पत्र बजावणे बाबत
06/05/2019राज्यपाल याचे राजपत्र न.प. स्वच्छता निरीक्षक पदासाठी अधिसूचना
15/05/2019शासकीय सेवकाच्या विनंती वरून एका आस्थापना वरून दुस-या आस्थपाना वर कायम स्वरूपी समावेशन करणे बाबत
08/03/2019आजी माजी सैनीक यांच्या पत्नी ची आंतरजिल्हा बदली बाबत
28/12/2018विविध पदभरती करताना समांतर आरक्षण पदे विहित आरक्षण प्रमाणे निश्चित करणे बाबत
26/09/2018शासन सेवेत सरळसेवेने रुजू होण्याचा काळ विहित कालावधी सुधारणा
28/08/2018नवनिर्मित नगरपंचायत मध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना समावेशन देण्याबाबत अटी व कार्यपद्धती
22/10/2018नगर परिषदा मधील राज्य संवर्ग अंतर्गत कर्मचारी वारसांना अनुकंपा लाभ नुसार शासन नियुक्ती देणे बाबत
09/04/2018शासकीय कर्मचारी यांचे समुपदेशनाद्वारे_बदली_धोरण बाबत
11/05/2017संवर्ग कर्मचारी बदली धोरण बाबत
13/05/2014समावेशन द्वारे नियुक्त नगर परिषद यांना शासकीय कर्मचारी प्रमाणे निवृत्तीवेतन व रजा अंशदान देणे बाबत
11/09/2013पदवीधारक / पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना समांतर आरक्षण कार्यान्वित करणे करिता कार्यपद्धती
25/05/2006बदली विनियमन व कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंद कायदा 2005
20/05/2004नगर परिषद आस्थापने वरील कर्मचाऱ्याच्या बदली बाबत स्थायी निर्देश
06/08/2002आदिवासी-व-नक्सलग्रस्त भागात बदली व सवलत बाबत
16/01/2001राज्यातील आजी माजी सैनीक यांच्या अडचणी निवारण साठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे बाबत
11/07/2000अवघड_व_नक्षल_क्षेत्रात काम केलेल्या कर्मचारी यांना पसंती ठिकाणी बदली देणे बाबत
16/03/1999शासन सेवेत सरळ सेवा भरती साठी समांतर आरक्षण कार्यान्वित करणे बाबत
27/11/1997शासकीय सेवेतील नियतकालिक बदली व पती पत्नी एकत्रीकरण बाबत

न.प. कर्मचारी

कार्यालयीन आदेश

दिनांक विषय
11/05/2020मत्ता व दायित्व यांची वार्षिक विवरणे सादर मुदतवाढ देणे बाबत
04/07/2019पदभरती मध्ये मराठा-आरक्षण-13% देणे बाबत
01/06/2019मान्यता प्राप्त वृत्तपत्र जाहिरात दर
04/06/2019राज्य शासकीय कार्यालयात भोजनाची वेळ निश्चित करने बाबत
08/01/2008संगणक अहर्ता बाबत
24/04/2014तोंडी आदेश न देणे बाबत
04/02/2013संगणक अहर्ता अट शिथिल बाबत
10/10/2008कार्यालयात संगणकीय कामकाज करताना युनिकोड भाषेचा वापर करणे बाबत

वारसा हक्क / अनुकंपा नियुक्ती

दिनांक विषय
06/01/2021अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत
11//09/2019अनुकंपा नियुक्ती 20 % मर्यादा
11/07/2019महानगरपालिका , नगरपालिका मध्ये कर्मचा-याच्या वारसास अनुकंपा नियुक्तीतील सुधारणा बाबत
10/06/2019अनुकंपा_पदभरती_मर्यादा_20%
21/09/2017अनुकंपा नियुक्ती संबधी शासन निर्णय एकत्रीकरण
28/04/2018लाड-पागे-वारसा-नियुक्ती बाबत
26/02/2014लाड_पागे_समिती_वारसा_हक्क अमलबजावणी बाबत
21/10/2011लाड_पागे_समिती_वारसा_नियुक्ती अमलबजावणी बाबत
10/11/2015लाड-पागे समिती वारसा-हक्क सुरु ठेवणे बाबत
10/09/2007लाड-पागे-समिती-वारसा-हक्क सफाई कामगार
11/08/2006लाड-पागे-समिती-वारसा-हक्क
अनुकंपा नियुक्ती सर्व नियम

निवृत्ती वेतन

दिनांक विषय
25/06/2020तात्पुरते निवृत्तीवेतन विभाग प्रमुखांनी अदा करणे बाबत
15/07/2019निवृत्तीवेतन धारक यांना ०१/०१/२०१९ पासून 12% महगाई भत्ता देणे बाबत
19/06/2013न.प. कर्मचारी यांचे संवर्ग मध्ये समावेशन झाल्यानंतर शासकीय कर्मचारी प्रमाणे निवृत्ती_वेतन_व_रजा_अंशदान_बाबत
विशाखा-समिती

शासन धोरण

दिनांक विषय
30/04/2021नगर परिषदा नगरपंचायतीं मध्ये नियुक्त प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्या बाबत
29/04/2021लोकसेवा हक्क अधिनियम चे बोधवाक्य व घोषवाक्य देण्यात येणा-या प्रमाणपत्र वर मुद्रित करणे बाबत
19/03/2021क वर्ग नगर परिषद व नगरपंचायत मध्ये राज्य रोजगार हमी योजना अमलबजावणी बाबत
09/03/2021नगर परिषद आकृतीबंध सुधारणा मागणी पत्र
16/03/2021शासकीय कर्मचारी यांच्या साठी ड्रेस कोड सुधारित आदेश
12/03/2021अग्निशमन सेवेचे सक्षमीकरण व आर्थिक तरतूद बाबत
26/02/2021नगर परिषद प्रशासन संचालनालय च्या सुधारित आकृतिबंध नुसार निरसित होणा-या पदाबाबत कार्यवाही प्रस्तावित करणे
24/02/2021शासकीय कर्मचारी यांचे आयकर कपाती वर्ष 2021 बाबत
18/02/2021पद्दोन्नती कोट्यातील पदे 100% भरन्या बाबत
13/10/2020कलम 308 अंतर्गत ठराव रद्द अमलबजावणी व विकेंद्रीकरण बाबत
15/09/2020माझे कुटुंब माझी जबाबदारी मोहीम
29/06/2020शासन व्यवहारात राजभाषा मराठी अनिवार्य व कार्यवाही बाबत
05/06/2020लॉकडाऊन काळात शासकीय कामकाज साठी ई-मेल व व्हाटस अप चा वापर ग्राह्य धरणे बाबत
24/02/2020शासकिय कार्यालयासाठी ५ दिवसाचा आठवडा लागू करणे बाबत
14/10/2019त्रयस्थ व्यक्तींना वैयक्तीक अर्ज द्वारे माहिती न देण्याच्या कार्यवाही बाबत
24/07/2019किमान वेतन राज्य सरकार अधिसूचना परिपत्रक
10/06/2019अनुकंपा नियुक्ती मध्ये १० % पदे भरणे बाबत
22/02/2019कंत्राटी मनुष्यबळ देयक बाबत
07/01/2019मागासवर्गीय आरक्षित पदे भरण्याबाबत कार्यवाही बाबत
28/03/2018त्रयस्थ यंत्रणे कडून तांत्रिक लेखा परीक्षण करणे बाबत
27/09/2018अनधिकृत बांधकाम दुप्पट शास्ती
04/06/2018प्रकल्प सल्लागार शुल्क मार्गदर्शक सुचना
17/10/2017शासकीय कामामध्ये कृत्रिम वाळू ( Crushed sand ) वापर बाबत
04/09/2017Ease of Doing अंतर्गत कर , नाहरकत प्रमाणपत्र इत्यादी साठी सेवा , फी व कालावधी अधिसूचित करणे बाबत
21/07/2017अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करणे बाबत
12/05/2017नगर परिषद मालमत्ता , वाहने इत्यादी साठी विमा घेणे बाबत
19/03/2016जिल्हाधिकारी यांना विभाग प्रमुख ( गोपनीय अहवाल व योजना अमलबजावणी ) म्हणून घोषित करणे बाबत
06/01/2017अग्निशमन सेवेचे सक्षमीकरण करणे बाबत
10/02/2016पत्रलेखनात शासकीय कामकाज करताना पदनाम , स्वाक्षरी बाबत नियम
27/09/2018खटला-सरकारी-पंच-बाबत
25/02/2015निनावी तक्रार वर कार्यवाही करणे बाबत
25/02/2015किमान-वेतन-राज्य सरकार अधिसूचना बाबत
04/03/2014मोबाईल टाॅवर उभारणे व अनुषंगिक बाबी बाबत
18/01/2013शासकीय कार्यालया मध्ये प्राप्त निवेदनावर १२ आठवड्यामध्ये कार्यवाही करणे बाबत
17/08/2011राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण व परवाना
28/09/2006कंत्राटदार_दंडात्मक_कार्यवाही
20/05/2009पद_व_कुशल_अकुशल_कामगार किमान_वेतन केंद्र सरकार परिपत्रक
23/07/2009शासकीय कामात कृत्रिम वाळूचा वापर करणे बाबत
12/12/2008नगर पालिका क्षेत्रात जाहिराती , बॅनर्स , पोस्टर लावणे बाबत
24/01/2007न. प. कर्मचारी वेतनवाढ , पदोन्नती यांचे अधिकार मुख्याधिकारी यांना असल्या बाबत
16/04/1981पदभरती मध्ये माजी सैनिक यांना सवलत ( आरक्षण ) देणे बाबत
18/06/1991जुन्या-वस्तु-लिलाव बाबत
भांडवली_मुल्यदर_व_मुल्यांकन_2020_21
को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी निर्माण कामकाज संहिता
जात-व-पोटजात-सविस्तर-प्रवर्ग
ज़िरो_पेंडेंसी_व_दैनंदिन_निर्गमता
महाराष्ट्र_मुद्रांक_अधिनियन_1958
Bombay-public-trusts-act-1950

मत्ता दायित्व , गोपनीय अहवाल

दिनांक विषय
09/09/2020मालमत्ता-व-दायित्व-विवरण-मुदतवाढ
02/06/2014मत्ता व दायीत्वे यांची वार्षिक विवरणपत्र सादर करणे बाबत
13/10/2011गोपनिय_अहवाल_जूना_आदेश

माहितीचा अधिकार शासन आदेश

दिनांक विषय
01/02/2017माहिती अधिकार दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती करिता ५० पाने मर्यादा , डिजिटल मेडिया वापर बाबत
17/10/2014माहिती_अधिकार_अर्जावर वैयक्तीक माहिती न पुरविणे बाबत
06/09/2008माहिती_अधिकार_पत्रव्यवहार_अर्ज निकाली काढणे बाबत
माहिती अधिकार बाबत मार्गदर्शक माहिती
माहिती_अधिकार_न्यायालय_निर्णय
माहिती-अधिकार-सुधारित-अधिनियम-२०१२
वैयक्तिक-माहिती-न-पुरविणे-बाबत

कार्यप्रणाली , आज्ञावली

दिनांक विषय
12/04/2021ORCAM अधिकारी यांनी प्रणाली वर माहिती भरणे बाबत
25/03/2021UD-MAHAPAY प्रणाली कार्यान्वित करणे बाबत
25/03/2021UD-MAHAPAY प्रणाली परिपत्रक
25/03/2021 शुद्धिपत्रक UD MAHAPAY बाबत
29/01/2021Ease of doing business बाबत विविध सेवा साठी प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी अधिसूचित करणे बाबत
24/08/2020राज्यातील नगरपंचायत साठी बांधकाम परवानगी संगणक आज्ञावली वापर करणे बाबत
23/06/2015नगर विकास विभाग RTS सेवा , आवश्यक कागदपत्रे , फी , सेवा कालावधी अधिसूचित करणे बाबत
09/07/2020TULIP कार्यक्रम राबविणे बाबत
IPAS – Next Finacial Year Data Entry Steps
TULIP – Handbook
ORCAM – E-Manual
IPAS – User Manual
TULIP – Brochure
ORCAM Concept Note.

सहायक अनुदान

दिनांक विषय
13/06/2021सहायक अनुदान आदेश मे २०२१
01/06/2021वर्ष २०२१-२२ मधील अर्थसंकल्प तरतूद वितरीत करणे बाबत
10/05/2021सहायक अनुदान आदेश एप्रिल २०२१
30/04/2021सहायक अनुदान आदेश एप्रिल २०२१
08/04/2021सहायक अनुदान आदेश 2020-21 मधील अनुदान फरक
30/03/2021सहायक अनुदान आदेश मार्च 2021
19/03/2021वर्ष २०२०-२१ मधील अर्थसंकल्प तरतूद वितरीत करणे बाबत
26/02/2021सहायक अनुदान आदेश फेब्रुवारी २०२१
05/02/2021सहायक अनुदान जानेवारी आदेश पेड इन फेब्रुवारी २०२१
06/01/2021अतिरिक्त सहायक अनुदान 01.04.2018 ते 31.03.2019 अदा करणे बाबत
05/01/2021सहायक अनुदान आदेश जानेवारी २०२१
09/11/2020सहाय्यक अनुदान आदेश नोव्हेंबर २०२०
20/10/2020सहाय्यक अनुदान आदेश ऑक्टोबर २०२०
21/09/2020सहाय्यक अनुदान आदेश सप्टेंबर २०२०
08/06/2020सहाय्यक अनुदान आदेश जून २०२०
17/01/2020सहाय्यक अनुदान आदेश जानेवारी २०२०
11/01/2019सहाय्यक अनुदान आदेश डिसेंबर २०१८
30/08/2019सहाय्यक अनुदान आदेश सप्टेंबर २०१९
01/08/2019सहाय्यक अनुदान आदेश ऑगस्ट २०१९
03/07/2019सहाय्यक अनुदान आदेश जुलै २०१९
03/06/2019सहाय्यक अनुदान आदेश जून २०१९
12/04/2019सहाय्यक अनुदान आदेश एप्रिल व मे २०१९
18/03/2019सहाय्यक अनुदान आदेश फेब्रुवारी २०१९
25/02/2019सहाय्यक अनुदान आदेश जानेवारी २०१९

ई निविदा बाबत शासन निर्णय

दिनांक विषय
11/05/2021ई निविदा खर्च मर्यादा ३ लक्ष वरून १० लक्ष दर पत्रक द्वारे
19/01/2021ई निविदा प्रसिद्धी कालावधी व रक्कम बाबत
25/11/2019ई निविदा प्रक्रिया अंतर्गत Qualification Criteria बाबत केंद्रीय दक्षता समितीच्या सूचना
07/08/2019ई निविदा प्रणाली च्या प्रभावी अंमलबजावणी करीता मार्गदर्शक सूचना
07/03/2019ई निविदा मधील सुरक्षा ठेव रक्कम बाबत स्पष्टीकरण
29/01/2019सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई निविदा सुधारणा दि २७/०९/२०१८ वरील तरतुदी स्पष्टीकरण बाबत
28/11/2018ई निविदा प्रक्रियातील निविदा तपासणी , स्वीकृती , देयक अदा करणे , व निविदा अंतिम झाल्यानतंर दोष दायित्व कालावधी व काम अंतिम करण्यापर्यंत अधिकारी उत्तरदायित्व बाबत सुधारित सूचना
01/11/2018चालू दरसूची प्रमाणे निविदा स्वीकृती व निविदा मंजुरी कालावधी बाबत
27/09/2018सार्वजनिक बांधकाम विभागातील निविदा प्रसिद्धी , निविदा उघडणे , व तपासणी बाबत एकत्रित सुधारणा
18/06/2018स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील निविदा प्रक्रियाला दक्षता आयोगाचे आक्षेपाबाबत
09/07/2018एका कंत्राटदारास एका निविदा सुचनेतील तीन पेक्षा जास्त कामे देण्यास प्रतिबंध करणे बाबत परिपत्रक
19/09/2017ई निविदा साठी निविदा फी , निविदा शुल्क व सुरक्षा अनामत ठरविण्यासाठी सुधारित सूचना
12/04/2017ई निविदा प्रसिद्धी , निविदा लिफाफे उघडणे , निविदा तपासणी आणि निविदा स्वीकृती सुधारित सूचना बाबत
01/12/2016शासकीय विभागाणी करावयाच्या कार्यलयीन खरेदीसाठी कार्यपद्धती नियमपुस्तिका
12/02/2016अंदाजपत्रक दरापेक्षा कमी दराच्या निविदा प्राप्त झाल्यास त्यांच्या स्वीकृती संदर्भात अनुसाराच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना
18/12/2014रु ३ लाख पेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई निविदा बंधनकारक बाबत
29/12/2005स्थायी निर्देश क्र. 36 – निविदा मागविणे व संविदा करने एकत्रित आदेश

CSR & SSR

With Effictive DateSubject
01/10/2020PWD SSR 2020-21
01/06/2019Mech_Elect_DSR_2019-20
01/07/2019PWD SSR 2019-20
01/07/2019Amravati Region CSR 2019-20
01/07/2018MJP DSR 2018-19
04/09/2018PWD-Electrical-CSR 2018-19
19/09/2018PWD SSR 2018-19
22/09/2017PWD SSR 17-18
21/11/2013DCPR for Municipal council and Nagarpanchayt of Maharashtra

निवडणूक संबधी शासन निर्णय

दिनांकविषय
02/02/2021निवडणूक कर्मचारी सानुग्रह अनुदान बाबत
13/01/2021Covid positive किंवा quarantine मतदाराचे मतदान कसे घ्यावे याबाबत सुचना
24/08/2020SOP guidelines for covid-19 निवडणूक बाबत
30/12/2020न.प. मोताळा अंतिम प्रभाग रचना सूचना
30/12/2020न.प.संग्रामपूर अंतिम प्रभाग रचना सूचना
24/11/2020नगर परिषद / नगरपंचायत च्या सार्वत्रिक निवडणूक सप्टेंबर २०२९ ते ऑक्टोबर २०२४ कालावधी करिता अंशदान रक्कम जमा करणे बाबत .
12/10/2020नोव्हे – डिसेंबर २०२० मधील 3 नगरपरिषद व ६५ नगर पंचायती ची प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत कार्यक्रम
15/07/2020नोव्हे – डिसे २०२० मध्ये कालावधी संपणा-या नगरपरिषद नगरपंचायतीच्या सदस्य संख्या निश्चित करणे बाबत
06/02/2020एक सदस्य प्रभाग रचनेनुसार प्रभाग रचना करणे सुधारित आदेश
10/02/2020स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सार्वत्रिक निवडणूक सप्टेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२४ कालावधी करीता रक्कम जमा करणे बाबत
22/05/2015नगर परिषदा नगर पंचायती सदस्य संख्या निश्चिती करणे
12/10/2017प्रचार कालावधी बाबत आदेश
17/04/2015स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक साठी विधानसभाची मतदार यादी ग्राह्य धरणे बाबत
26/10/2017स्थानिक स्वराज्य संस्था साठी मतदार यादीचा अचूक डेटा मिळणे बाबत
11/10/2010स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील मयत अथवा स्थानांतरीत मतदार बाबत करावयाची कार्यवाही
24/04/2007स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार यादी तयार करणे बाबत
09/10/2012बोटाला शाई लावण्याबाबतचे आदेश.
03/02/2017name of ballot paper regarding order
10/06/2010VOTING OF BLIND PERSON ORDER
18/02/2017मतमोजणी-करावयाची-पध्दत
28/03/2013TO-SEE-RESULT-IN-NEW-CU
03/01/2014BLACK DMM
12/03/2012EVM SETTING & SEALING ORDER
31/12/2012END BUTTON ORDER
17/02/2012HOW TO SEE RESULT IN NEW CU
12/11/2013स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक मध्ये NOTA बटन उपलब्ध करून देणे बाबत
26/11/2013NOTA बटन वापरा बद्दल पूरक सूचना
18/06/2013USE OF WHITE DMM ORDER
टपाली-मतमोजणी मार्गदर्शक सूचना
मतमोजणी पूर्वी घेण्याची शपथ

सभा कामकाज संबधी शासन निर्णय

दिनांक विषय
28/06/2021महानगरपालिका / नगरपरिषदा /नगरपंचायतींच्या सभा व निवडणूकां online घेणे बाबत.
18/12/2020कोरोना काळात ऑनलाइन सभा घेणे बाबत
08/09/2020नगराध्यक्ष रिक्त पद निवडनुक
30/07/2020नगराध्यक्ष_वाहन_खरेदी_मर्यादा बाबत
03/07/2020लॉकडाऊन-सभा-बाबत-आदेश
03/07/2020सभा_मिटींग_online_आयोजन_मदत
27/12/2018जात वैधता प्रमाणपत्र 1 वर्ष मुदतवाढ अध्यादेश
12/07/2019कलम 308 बाबत मार्गदर्शन
04/05/2019सर्व साधारण सभा ठराव ऑनलाईन 7 दिवसात प्रसिद्ध करणे
13/09/2019वित्तीय अधिकार सर्वसाधारण सभा, स्थायी सभा आणी विशेष सभा परिपत्रक बाबत
27/09/2018थेट_अध्यक्ष_संविदा_अधिकार
23/08/2019न-प-अध्यक्ष-मानधन बाबत
03/12/2007कलम 308 बाबत सूचना
20/07/1993महिला_नगरसेवक_चे_पती_हस्तक्षेप_बाबत_अधिनियम तरतूद व परी पत्रक
22/07/2007विषय समित्या नियम
01/04/1966नप_सभा_कामकाज_चालवणे_नियम_1966
01/04/1966विषय_समिती_निवडनुक_नियम_1966
01/04/2006विषय_समिती_सभापती_निवड_नियम_2006
04/02/2020नगराद्यक्ष निवड सदस्यांकडून राजपत्र
01/04/1995लोक_प्रतिनिधित्व_अधिनियम_1951
03/04/2020लॉकडाऊन_सभा_व_निवडनुक_बाबत
13/09/2019सभा-भत्ते_खर्च-तरतुदी
20/05/1995स्विकृत_सदस्याचे_अधिकार_पत्र
आदर्श-आचार-संहिता
निवडनुक-नगरपरिषद

जन्म – मृत्यू संबधी शासन निर्णय

दिनांक विषय
03/02/2020जन्म मृत्यू घटनांची नोंदणी शासकीय कार्यालयात करून प्रमाणपत्र देणे बाबत
03/06/2019मुस्लिम धर्मात दत्तक मुलाची नोंदणी करण्याबाबत मार्गदर्शन
14/05/2019 विघटनशील शरीराच्या बाबतीत मृत्यूविषयी स्पष्टीकरण
25/03/2019जन्म मृत्यू नोंदणी करताना व अहवाल भरताना घ्यावयाची दक्षता व फलक लावणे बाबत
20/06/2019मृत्यू नोंदणी बाबत आदेश
12/04/2018शासकीय कार्यालयात कार्यालय प्रमुख यांना जन्म मृत्यू निबंधक म्हणून काम करणे बाबत
26/04/2018उशिरा जन्म नोंदणी बाबत सुधारित आदेश
24/08/2018जन्म प्रमाणपत्रात संपूर्ण मुलाचे नाव समाविष्ट करणे
04/08/2017एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूच्या नोंदणीसाठी आधार नंबरची आवश्यकता बाबत
05/01/2017वैद्यकीय अधिकारी यांना विवाह नोंदणी अधिकारी नेमणे बाबत
01/01/1991जन्म मृत्यू अधिनियम मधील तरतुदी बाबत स्पष्टीकरण
जन्म-मृत्यु-अधिनियम-1969

मालमत्ता कर व कर निर्धारण संबधी शासन निर्णय

दिनांक विषय
09/09/2020माजी सैनिकांना मालमत्ता कर सूट देणे बाबत
04/02/2020चतुर्थ_वार्षिक_मार्गदर्शक_तत्वे_
20/12/2019चतुर्थ_वार्षिक_कर_आकारणी_पत्र
16/09/2000चतुर्थ-वार्षिक-कर-वाढ
20/09/2019गाळा_स्थावर_मालमत्ता_हस्तांतरण_2019
07/08/2019हिबनामा (मौखिक बक्षीस पत्र ) हस्तांतरण बाबत
30/03/2019गाळा_आरक्षण_मराठी_साहित्य_करिता
06/01/2015हिबनामा_हस्तांतरण_writ_petition
26/11/1998खेळ-मैदान-देणे-न्यायालय-निकाल
21/04/2011नप_मालमत्ता_कर_मंडळ_अधिनियम_2011
24/11/2017मोकळ्या_जमिन_वर_मालमत्ता_कर
02/08/2010पाणीपुरवठा_दर_मार्गदर्शक_सुचना
27/09/2018अनधिकृत_बांधकाम_दुप्पट_शास्ती_GR_
05/06/2010कर_आकारणी_भांडवली_मुल्य_अद्यादेश
16/05/2017मोबाइल_टॉवर_मालमत्ता_कर
02/09/2016मागासवर्गीय_विद्याथी_वसतिगृह_कर
20/12/2018शासकीय_विद्युत_कन्म्पनी_कर_माफ
21/04/2011नगरपालिका-कर-मंडळ
25/03/2011गाळा भाडे नुतनीकरण
09/01/2017शहीद-सैनीक-माफ-कर
06/12/2017घर मिळकतीवर_बोजा_न_करणे बाबत
13/02/2019रहिवासी-दाखला-व-इतर
04/09/2017कर_अपिलीय_अधिकार_अधिनियम_gr
12/12/2019आर्थिक-मागास-10%-GR-
10/03/2010आगाऊ_व_परिस्थितीकीय_योजना_सुट_gr_
28/10/2004गाळे_हस्तांतरण_दिर्घमुदत_निर्देश_24
23/10/2002गाळा_भाडेपट्टा_तत्वे_राखीव_
आगाऊ कर भरणा केल्यास सूट साठी प्रस्ताव नमुना
जाहिरात-कर-नियम-1970
मोबाइल-टॉवर-धोरण-2018
मालमत्ता-कर-नियम-1969

 3,467 total views,  3 views today

Share This On :

Leave a Comment

error: