कर निर्धारण विभाग

दिनांक सारांश विषय
24/09/2020 कर निर्धारण माजी सैनिक मालमत्ता कर सुट प्रमानपत्र
01/06/2021कर निर्धारण इमारती ( मोठ्या जागा युक्त ) वरील कर निर्धारण , संकलन व लेखांकन अधिनियम अमलबजावणी बाबत
09/09/2020कर सूट माजी सैनिकांना मालमत्ता कर सूट देणे बाबत
04/02/2020 कर निर्धारण चतुर्थ वार्षिक कर निर्धारण मार्गदर्शक तत्वे
20/12/2019 कर निर्धारण मालमत्ता कराचे चतुर्थ वार्षिक कर पुननिर्धारण कार्यवाही करणे बाबत
22/11/2019 कर निर्धारण मालमत्ता करांचे चतुर्थ वार्षिक कर निर्धारण कार्यवाही बाबत
16/09/2000 कर निर्धारण चतुर्थ-वार्षिक-कर-वाढ
20/09/2019गाळा गाळा_स्थावर_मालमत्ता_हस्तांतरण_2019
07/08/2019हस्तांतरणहिबनामा (मौखिक बक्षीस पत्र ) हस्तांतरण बाबत
30/03/2019गाळा गाळा_आरक्षण_मराठी_साहित्य_करिता
12/06/2017GISGIS Mappping शासन निर्णय
03/11/2017GISसर्व क व ड वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायत मध्ये GIS कार्यपद्धती वापरणे बाबत
16/09/2017 GIS क व ड वर्ग नगरपालिका मध्ये GIS प्रणाली वापर बाबत
01/06/2017 GIS सर्व क व ड वर्ग नगरपालिका यांचा G.I.S प्रणाली अंतर्गत योजने मध्ये समावेश करणे बाबत.
07/09/2015 GIS जी आय एस प्रणाली कार्यवाही करणे बाबत
20/07/2015 GIS मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी G.I.S मँपिंग करणे बाबत
06/01/2015 हस्तांतरण हिबनामा_हस्तांतरण_writ_petition
04/03/2014मोबाईल टाॅॅवर मोबाईल टाॅवर अधिसूचना
26/11/1998मैदाने खेळ-मैदान-देणे-न्यायालय-निकाल
21/04/2011कर मंडळ नप_मालमत्ता_कर_मंडळ_अधिनियम_2011
24/11/2017 कर निर्धारण मोकळ्या_जमिन_वर_मालमत्ता_कर
02/08/2010 कर निर्धारण पाणीपुरवठा_दर_मार्गदर्शक_सुचना
27/09/2018शास्ती अनधिकृत_बांधकाम_दुप्पट_शास्ती_GR_
05/06/2010कर आकारणी कर_आकारणी_भांडवली_मुल्य_अद्यादेश
16/05/2017मोबाईल टाॅवर मोबाईल टाॅॅवर वर मालमत्ता कर आकारणे बाबत
04/03/2014मोबाईल टाॅवर मोबाईल टाॅॅवर उभारणी साठी तरतुदी व नियमावली
02/09/2016 कर निर्धारण मागासवर्गीय_विद्याथी_वसतिगृह_कर
20/12/2018 कर सूट शासकीय_विद्युत_कन्म्पनी_कर_माफ
24/07/2011मोबाईल टाॅवर मोबाईल टाॅॅवर उभारणी मसुदा जहीर प्रसिद्धी
21/04/2011कर मंडळ नगरपालिका-कर-मंडळ
25/03/2011गाळा भाडे गाळा भाडे नुतनीकरण
09/01/2017 कर सूट शहीद-सैनीक-माफ-कर
06/12/2017बोजा घर मिळकतीवर_बोजा_न_करणे बाबत
13/02/2019दाखला रहिवासी-दाखला-व-इतर
04/09/2017कर अपील कर_अपिलीय_अधिकार_अधिनियम_gr
12/12/2019आर्थिक मागास आर्थिक-मागास-10%-GR-
10/03/2010कर सूट आगाऊ_व_परिस्थितीकीय_योजना_सुट_gr_
28/10/2004गाळा हस्तांतरण गाळे_हस्तांतरण_दिर्घमुदत_निर्देश_24
23/10/2002गाळा भाडे गाळा_भाडेपट्टा_तत्वे_राखीव_
कर सूट आगाऊ कर भरणा केल्यास सूट साठी प्रस्ताव नमुना
जाहिरात कर जाहिरात-कर-नियम-1970
मोबाईल टाॅवर मोबाइल-टॉवर-धोरण-2018
कर आकारणी मालमत्ता-कर-नियम-1969
मोबाईल टाॅॅवर मोबाईल टाॅॅवर नियमावली
मोबाईल टाॅॅवर मोबाईल टाॅॅवर दर

 4,381 total views,  1 views today

Share This On :
error: